SÄKRA
FRAMTIDENS
AFFÄRER!

leapphonr

Den snabba tekniska utvecklingen, ökad klimatinsikt och etableringen av nya omvälvande affärsidéer, förändrar kunders, konkurrenters och samarbetspartners preferenser och beteenden i rask takt.

AAKERMOUNT är en uppdragsfinansierad tankeverkstad (som verkstad är vi inriktade inte enbart på själva tankearbetet, även prototyptillverkning och användarverifiering ingår) som förser näringslivet med råd, redskap och beslutsunderlag inför anpassningen till ett digitaliserat samhälle. Genom att samla in och bearbeta information om hur trender, forskning och den tekniska utvecklingen förändrar kundens syn på vad som erbjuds och hurhjälper vi affärsdrivande verksamheter att utveckla nya metoder för kundrekrytering, försäljning och relationsskapande.

Publikationer, råd, arbetsredskap, beslutsunderlag och metoder signerade AAKERMOUNT är alltid väl förankrade inom möjligheternas och verklighetens ramar. Men också försedda med tydliga hänvisningar till verifierade eller sannolika beteendeförändringar.

AAKERMOUNT etablerades 1989 som konsult inom direktmarknadsföring och utvecklade tidigt metoder för att kartlägga tänkbara målgruppsbeteenden. Arbetssättet förädlades, anpassades och testades under verkliga förhållanden efter beslutet om pivotering 2014. Pivoterings-resan finns beskriven i boken ”NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER…” som kan beställas kostnadsfritt under fliken PUBLIKATIONER. Tillsammans med nära band till branschexpertis, forskning och specialistkompetenser inom beteendevetenskap, digital teknik och klimatomställning utgör beteende-kartläggning grunden för AAKERMOUNTs verksamhet.