INNOVATIONSLABB

Från ny business
till big business

Ett centralt moment för en framgångsrik etablering i ett nytt och annorlunda affärslandskap, är möjligheten att utforska och utveckla spirande affärsidéer i en öppen och givande miljö. I vårt Innovationslabb konstrueras hypoteser, rådfrågas forskare och experter, studeras målgruppers beteende, utvecklas prototyper och testas. I Innovationslabbet är det rätt att göra fel!

Ett värdeskapande labbarbete förutsätter att det finns en grundläggande insikt om att business as usual är bad business. Insikten kan vara resultatet av egna efterforskningar eller studier alternativt härstamma från något av AAKERMOUNTs MappingKit eller vår MetodBok. Det centrala är att det finns en förståelse för att vårt samhälle just nu förändras i grunden. Och med det förutsättningarna för produktion, handel och konsumtion. 

Innovationsarbetet är fördelat på fem steg. Samtliga utvecklade för att kunna verkställas utan fysiska möten, vilket – förutom rent klimatmässiga och ekonomiska fördelar – också låter alla inblandande delta gränslöst.

Första steget: Klarläggande av verksamhetens framtidsbild- och mål i kombination med inventering av branschens tekniska utvecklingsnivå, trender, aktuell forskning och förekomsten av innovativa exempel från andra branscher. Insamlad fakta och information läggs till grund för en hypotes eller förklaringsmodell som i nästa steg utvärderas i en särskilt sammansatt Insiktspanel.

Andra steget: Matchen mot en Insiktspanel. Vad som förefaller vara en synnerligen bra idé eller ett smart utvecklingssteg, kan i marknadens ögon visa sig mindre lyckat. Med utgångspunkt från den deltagande organisationens bransch etableras en panel med uppgift att bedöma den tänkta satsningens relevans utifrån framtagen hypotes eller förklaringsmodell.

Tredje steget: En kvalitativ målgruppsundersökning, dvs intervjuer med representanter från uppdragsgivarens målgrupper. I undersökningen ges intervjuade befattningshavare stort utrymme att reflektera och visionera kring utmaningar, förväntningar och behov på kort och lång sikt. Efter sammanställning och analys ger undersökningen svar på en rad viktiga framtidsfrågor. 

Fjärde steget: Utveckling av prototyp och testmiljö. För att kunna fullgöra sitt ändamål behöver prototypen  en relevant  miljö att arbeta i. En virtuell testbädd som möjliggör provningar och utvärderingar av den satsningens bärighet, affärsmässighet, följder m.m.

Femte steget: En ny affärsmodell, ett nytt affärskoncept eller andra genomgripande förändringar behöver förklaras, motiveras och kommuniceras på ett enhetligt och systematiskt sätt. För ändamålet tar AAKERMOUNT fram en s.k PitchBook.

Samtliga steg genomförs online.

hurviarbetarv3