MÄNNISKA & TEKNIK FORUM

Från ny business
till big business

I ett M&T Forum formuleras hypoteser, rådfrågas forskare och experter, resoneras med studenter och målgrupper, formuleras scenarier, utvecklas prototyper och utvärderas beteenden. Varje M&T utformas specifikt utifrån branschtillhörighet, målgrupp och förutsättningar, men alltid i fyra metodiska steg.

Ett framgångsrikt och värdeskapande M&T Forum, förutsätter grundläggande insikt om att business as usual är bad business. Insikten kan vara ett resultat av egna konstateranden eller efterforskningar. Alternativt grundas på vad du tagit del av i våra publikationer eller uppnått med hjälp av våra olika redskap. Det centrala är att det finns en förståelse för att vårt samhälle just nu förändras i grunden. Och därmed förutsättningarna för hur vi arbetar, lever, producerar och konsumerar.

Människa & Teknik Forum består av fyra kunskapshöjande och utvecklingsdrivande steg. Varje steg ger värdefulla och klargörande svar som i sin tur leder vidare till nästa. 

Första steget: Framtidsbild. Klarläggande av verksamhetens möjligheter och mål i kombination med inventering av branschens tekniska utvecklingsnivå, trender, aktuell forskning och förekomsten av innovativa exempel från andra branscher. Insamlad fakta och information läggs till grund för en hypotes eller förklaringsmodell för fortsatt bearbetning och utvärdering.

Andra steget: Insikt. Vad som förefaller vara en synnerligen bra idé eller ett smart utvecklingssteg, kan i marknadens ögon visa sig mindre lyckat. Med utgångspunkt från den deltagande organisationens bransch etableras en panel med uppgift att bedöma den tänkta satsningens relevans, exempelvis utifrån en framtagen hypotes eller förklaringsmodell.

Tredje steget: Målgruppsstudie. Kvalitativ målgruppsundersökning, dvs intervjuer med representanter från uppdragsgivarens målgrupper. I undersökningen ges intervjuade befattningshavare stort utrymme att reflektera och visionera kring utmaningar, förväntningar och behov på kort och lång sikt. Efter sammanställning och utvärdering ger Målgruppsstudien svar på en rad viktiga frågor. I förekommande fall  förtydligade med hjälp av framtidsscenarie.

Fjärde steget: För att kunna bedöma en satsnings bärighet, affärsmässighet och påverkan på sälj- och köpbeteenden behöver en idé eller en modell testas i en avgränsad, verklighetstrogen miljö – en testbädd!. I den virtuella testbädden  möjliggörs provningar och undersökningar av en prototyp (eller motsvarande) innan skarp implementering.

För mer information om våra Människa & Teknik Forum, skicka ett mail till Anders Åkerberg.