MAPPINGKIT

Här börjar resan i ett nytt affärslandskap.

Den snabba teknikutvecklingen, klimatomställning och oförutsedda händelser driver näringsliv och samhälle till omvälvande förändringar i arbetssätt, affärsmodeller och konsumtionsmönster.

Att putsa på befintliga erbjudanden och marknadsföra och sälja dem i digitala kanaler, räcker alltså inte när ny teknik och nya levnadsbetingelser förändrar beteenden och skapar nya behov. Bland våra MappingKit finns för närvarande tre DIY-redskap som guidar affärsdrivande verksamheter rätt i den digitalt drivna ekonomin.

TRANSFORMATION

MappingKit TRANSFORMATION hjälper företag och organisationer att identifiera och bedöma nya affärsmöjligheter inom en rad verksamhetskritiska områden.

Kit:et är utformat som ett DIY-verktyg och innehåller inspirationsmaterial, relevanta beskrivningar av olika teknologiers möjligheter, en graf för bedömning av Kundvärde och Egenvärde, samt en matris för att kunna bedöma målgruppers digitala mognad och beredskap.

Var finns

de nya

affärerna?

BUSINESS BEHAVIOR

MappingKit BUSINESS BEHAVIOR pekar ut vilka olika färdvägar och nya möjligheter som affärer på distans kan resultera i. Guiden listar säljprocessens olika anhalter:

  • Kundrekrytering
  • Säljpitchen
  • Möten
  • Lojalisering

… och hur dessa kan bedrivas framgångsrikt på distans.

Skapa affärer

på distans!

PRIVACY

MappingKit PRIVACY skapar förståelse för hur en verksamhets hantering av personlig information kan bidra till en positiv syn på ett varumärke. Vidare hur värdet av insamlad data kan komma individen till del och öka på affärsrelationens betydelse.

Integritet som

mervärde