Aktuella projekt

Behovet av att anpassa produktion och konsumtion av varor och tjänster till vad jordklot och klimat mäktar med, stöper om hur vi ser på och värderar tillväxt. Det är ett synsätt och en insikt som tar sig konkreta uttryck i projekten vi genomför – uppdragsdrivna såväl som dom vi genomför i egen regi. 

Generativ AI som stöd i informations- och kommunikationsintensiva organisationer.

I november 2022 lanserade organisationen Open AI applikationen ChatGPT. Inledningsvis som en prototyp  – vilken kom att uppmärksammas för sin förmåga att leverera uttömmande, välformulerade svar på ett dialogliknande sätt – men nu är en etablerad tjänst för framställning och formulering av text. ChatGPT skall således ses som en partner som kan producera sammanfattningar, översättningar, PM, annonser, manus, presentationer, berättelser, pressmeddelande mm. Alternativt fungera som spökskrivare eller testarena för att undersöka olika sätt att formulera text. 

Senare tids mediala fokus till trots så är ChatGPT inte ensam på marknaden om att med hjälp av AI producera texter eller chatta på ett effektivt sätt. Även program som Rytr, Google Bard, Slack GPT och Microsofts uppdaterade sökmotor BING kan nyttjas för att skapa högkvalitativa texter, ex.för marknadsföring, reklam och rapporter. För framställning av realistiska bilder utifrån skriftliga beskrivningar finns det några motsvarande AI-baserade system, tex Dall-E och Stable Diffusion.

Generativ AI skall dock användas med viss försiktighet eftersom dess programstyrda processer kan utgöra en säkerhetsrisk. Verktyg baserade på generativ artificiell intelligens tränas nämligen på data som användaren matar in. Det kan innebära att det uppstår situationer då användare råkar dela känslig information vilket öppnar upp för att ex viktig företagsfakta kommer andra GPT-användare till del.

Baserat på AAKERMOUNTs erfarenheter från tidigare AI-uppdrag, omfattande faktainsamling och aktuell omvärldsdata startar vi sensommaren 2023 ett projekt med syfte att utforska potential, fördelar och nackdelar med generativ AI. Fokus kommer ligga på organisationer med omfattande kommunikations- och informationsinsatser och involvera två till fyra verksamheter i lika många branscher.

Testbädd, digitala upplevelser​

Omställningen till ett klimatanpassat och resurssnålt samhälle kommer framtvinga betydande beteende-förändringar, vilket i sin tur kommer kräva nya affärsmodeller inom bl.a. sport, kultur och event. Det kan handla om krav som uppkommer till följd av minskat resande eller är en konsekvens av att upplevelser konsumeras på andra sätt.

Det snabbt framväxande behovet av konkreta och verksamma åtgärder för grön omställning – i kombination med att publika anläggningar måste göras mindre sårbara för publikbortfall – har resulterat i att Skånska Travsällskapet nu utvecklar ett virtuellt utbud av upplevelser vid sidan om de fysiska. Målet är att locka fler nya och besöksmålgrupper genom att erbjuda en rad attraktiva upplevelser som kan konsumeras öreträdesvis på distans, men också på plats.

Som ett första steg i utvecklandet av en virtuell tvilling till det nya Jägersro, etablerar Skånska Travsällskapet en testbädd för digitala upplevelser. Testbädden utformas i ett webbgränssnitt och skall ge svar på om och hur en fullskalig virtuellt hästsportarena kan locka fler besöksmålgrupper.

Spotlight Fehmarn Bält

Mellan danska Rødby och tyska Puttgarden pågår bygget av en fast förbindelse som enligt planerna skall invigas 2029. Med den kombinerade tåg- och motorvägstunneln integreras Öresundsregionen med de norra delarna av Tyskland och bildar därmed en av Europas mest kunskapsintensiva regioner där över 9 miljoner människor lever och arbetar.

De avsevärt förbättrade förbindelserna innebär bland annat att restiden mellan Malmö och Hamburg bara kommer ta ca 2.5 timmar vilket skapar helt nya förutsättningar för samarbete och utbyte. Med målet att i slutet av 2023 presentera olika framtidsscenarier pågår nu arbetet med att samla in fakta, genomföra nationsöverskridande kvalitativa undersökningar och utveckla hypoteser som i höst skall användas i kvantitativa undersökningar om framtiden.

Upplevelse- index

Digitala relationer är en högst personlig sak. Eller borde vara det…

Hur det ligger till med den saken kommer att undersökas närmare under senare delen av 2023. Efter att redan ha utfört en översiktlig skanning av en handfull verksamheters digitala relationsbyggande, kan vi konstateras att ett upplevelseindex troligen kommer kunna bidra till smidigare och bättre relationer med kunder, brukare, partners m.fl.

Projektdirektiv är f.n under utveckling men…

Nyfiken på..

.. aktuella och kommande projekt eller vill du veta hur vi kan hjälpa dig genomföra ett eget?