PROTOTYPING

Från ny business till big business

Ett centralt moment för en framgångsrik etablering i ett nytt affärslandskap, är studier av målgruppers beteende när de kommer i kontakt med ny teknik eller nya affärsmodeller. Med en prototyp kan  idé, teknisk lösning, affärsmetod och målgruppers mottagande testas och läggas till grund för vidareutveckling innan skarp lansering.

Prototypen är det samlade resultatet av AAKERMOUNTs löpande omvärldsbevakning, en övergripande kartläggning och en kvalitativ målgruppsundersökning där uppdragsgivarens målgrupper ger svar på viktiga framtidsfrågor. Arbetet – som är evidensbaserat och bygger på forskning, expertis, intervjuer och målgruppsbeteenden – genomförs i fyra steg:

Första steget: Vår löpande omvärldsbevakning av trender, forskning och innovationer, resulterar i olika publikationer och utgör det första inledande steget mot framtiden: Inspiration till att tänka nytt och om.

Andra steget: Klarläggande av en verksamhets framtidsbild och -mål (tex med hjälp av ett MappingKit) i kombination med inventering av branschens tekniska utvecklingsnivå, trender, aktuell forskning och förekomsten av innovativa exempel från andra branscher. Underlaget med tillhörande förklaringsmodell eller hypotes utvärderas av Insiktspanel.

Tredje steget: En kvalitativ målgruppsundersökning, dvs intervjuer med representanter från uppdragsgivarens målgrupper. I undersökningen ges intervjuade befattningshavare stort utrymme att reflektera och visionera kring utmaningar, förväntningar och behov på kort och lång sikt. Efter sammanställning och analys ger undersökningen svar på en rad viktiga framtidsfrågor. 

Fjärde steget: Utveckling av prototyp och testmiljö. För att kunna fullgöra sitt ändamål behöver prototypen  en relevant  miljö att arbeta i. En virtuell testbädd som möjliggör provningar och utvärderingar av den satsningens bärighet, affärsmässighet, följder m.m.

Samtliga steg genomförs online.