PROTOTYPING

Från ny business till big business

Ett lika betydelsefullt som centralt moment för en framgångsrik etablering i ett digitaliserat affärslandskap är prototypen.
Med en prototyp kan idé, funktioner och upplevelser testas och utvecklas snabbt och enkelt.

Prototypen är det samlade resultatet av en övergripande kartläggning och en kvalitativ målgruppsundresökning där uppdragsgivarens målgrupper ger svar på viktiga framtidsfrågor. Arbetet genomförs i tre steg:

Första steget: En översiktlig kartläggning av en branschs tekniska utvecklingsnivå, trender, aktuell forskning samt förekomsten av innovativa, jämförbara exempel från andra branscher.

Andra steget: En kvalitativ målgruppsundersökning, dvs intervjuer med representanter från uppdragsgivarens målgrupper. I undersökningen ges intervjuade befattningshavare stort utrymme att reflektera och visionera kring utmaningar, förväntningar och behov på kort och lång sikt. Efter sammanställning och analys ger undersökningen svar på en rad viktiga framtidsfrågor. Vid behov kan undersökningsresultatet presenteras för en Insiktspanel.

Tredje steget: Utveckling av prototyp och testmiljö. För att kunna fullgöra sitt ändamål behöver prototypen  en relevant  miljö att arbeta i. En virtuell testbädd som möjliggör provningar och utvärderingar av den digitala satsningens bärighet, affärsmässighet, följder m.m.