Bostadsrättsföreningar

Sex områden i BRF:arnas verksamhet som troligen kommer påverkas mer än andra av digitaliseringen. Samtliga berör dig!

Som leverantör – eller leverantör till en leverantör med bostadsrättsföreningar som kunder – kommer föreningarnas ändrade köpbeteenden och nya behov, helt förändra förutsättningarna för hur affärer och uppdrag initieras, genomförs och förvaltas. Genom att samtala med styrelseledamöter, i tolv av landets bostadsrättsföreningar har vi identifierat fem troliga digitaliseringsområden du bör hålla ögonen på

Verksamheten i landets f.n. drygt tjugotusen aktiv bostadsrättsföreningar kommer till följd av den pågående digitaliseringen och automationen, att förändras. Styrelse, anställda, bostadsrättsinnehavare, leverantörer, myndigheter, politiker kommer behöva anpassa och förhålla sig till den största omvälvningsprocess vårt samhälle genomgått sedan industrialiseringen. Men det är också en process som kan leda till många nya affärsmöjligheter! Det visar våra samtal som i allt väsentligt fokuserade på vad digitaliseringen kan innebära för möjligheterna att göra saker på nya sätt, men även göra helt nya saker.

Övergripande frågeställning i tre delar

Som inledning till samtalen med BRF:arna undrade vi:
Hur tror du att den digitala utvecklingen kommer att påverka:

  • föreningens relationer med leverantörer, partners och myndigheter?
  • möjligheterna till utökad/förbättrad service till de boende?
  • styrelsearbetet?

Efter tidvis långa men alltid engagerande samtal utkristalliserades sex områden med potential att leda till nya affärsmöjligheter. BRF-ledamöternas svar är sammanfattningar och är formulerade som behov med förtydligande beskrivningar.

Behov av en fristående marknadsplats för BRF

FÖRTYDLIGANDE: En fristående men gemensam och enhetligt strukturerad marknadsplats för landets BRF:ar genom vilken tex inköp och upphandlingar, fakturahantering och administration kan drivas på ett säkert och överskådligt sätt. Tjänster som tidigare varit centraliserade kan spridas över många aktörer men samordnas och automatiseras via marknadsplatsen i en molnbaserad lösning. För BRF:arna innebär marknadsplatsen ökad valfrihet och större möjlighet till överblick och tillgång till leverantörer med specialistkompetens. VÅR KOMMENTAR: Delar av den önskade lösningen finns i andra branscher. Möjligen kan redan etablerade BRF-system utvecklas och kompletteras.

Behov av digital plattform för service och underhåll för att förenkla och skapa kontinuitet

FÖRTYDLIGANDE: Enhetligt strukturerad mobil plattform i vilken respektive BRF:s leverantörer publicerar relevant information och erbjuder olika hjälpmedel som rör fastigheten – tex bruksanvisningar och handhavanden, kontroll- & underhållsåtgärder, energi, säkerhetsdokument, service-intervall, kontakter, planering mm mm. VÅR KOMMENTAR: Prototyp inkl funktioner finns framtagen för annan bransch men kan enkelt konverteras och anpassas till BRF.

Behov av digital hemvård för ökad trygghet bland äldre

FÖRTYDLIGANDE: Den ökande andelen äldre i samhället kommer troligen ställa nya krav på BRF:arna. Digitala hjälpmedel som underlättar läkarkonsultationer, medicinering, tester, analyser, provtagning och kontroller på distans, borde kunna samordnas och göras användarvänliga för att skapa trygghet i boendet. VÅR KOMMENTAR: Kräver inventering av befintliga lösningar samt utvärdering av bla patientsäkerhet, kontaktytor, användargränssnitt, BRF-ansvar mm.mm.

Behov av paketboxar för utlämning och returer

FÖRTYDLIGANDE: E-handeln ökar i rask takt – bara under 2016 beräknas e-handelns omsättning uppgå till nästan SEK 60 miljarder. För att underlätta för kunderna behövs logistik-lösningar och system som möjliggör att hämtning och returer av paket kan ske på hemmaplan – inte på något utlämningsställe, tex i en affär. VÅR KOMMENTAR: Paketboxar testas redan i Sverige och utomlands.

Behov av samåkningsapp för boende i närområdet

FÖRTYDLIGANDE: Ökande drivmedelskostnader, klimathot, försämrad luftmiljö och trafikkaos driver på behovet av samåkning i de fall kollektivtrafik, avstånd eller livssituation, kräver det. Genom att ange upphämtningsplats och resans mål och samordna dessa med en bilförares resa, kan samåkningen koordineras. VÅR KOMMENTAR: Lösningar finns redan (ej Uber) men i avvaktan på att ev skatte- frågor blir lösta, kan behovet av en effektiv samåkningsmetod lösas på annat sätt.

Behov av visualiseringsverktyg för stärkt boende-demokrati och förenklad beslutsprocess

FÖRTYDLIGANDE: Förmågan att utifrån ett foto, ett prov eller en ritning skapa sig en uppfattning om en nybyggnation, ett nytt fasadmaterial, nya fönster, färgsättningar eller andra förändringar, är ofta svårt. Med digital teknik och lösningar för visualisering med hjälp av 3D, Augmented Reality och Virtual Reality kan alla inblandade med egna ögon ”uppleva” det slutliga resultatet. VÅR KOMMENTAR: Redan idag finns det företag som kan tillgodose delar av det önskade visualiseringsbehovet. Men, mot bakgrund av den snabba utvecklingen på VR & AR-området, samt tillgången till enklare och smartare produktionsverktyg, kan visualiseringsmöjligheterna förbättras kraftigt.

Vill du gå från översikt till djupare insikt om dina affärsmöjligheter?

Ring 0705 – 76 96 96 så berättar jag mer! Eller skicka ett mail till anders@aakermount.com


Samtalen genomfördes vecka 47 – 4, 20168 med ordförande och digitalt insatta ledamöter i tolv av landets BRF:ar i Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Pga. tidigare och omfattande kontakter med BRF:ar i Malmö-området, ingick inte dessa i urvalet.