Trä och möbelindustrin

Kan trä och möbelindustrin stärka sin konkurrenskraft med hjälp av leverantörernas digitalisering?

Den digitala revolutionen slår igenom också i den traditionsrika men välutvecklade svenska trä- och möbelindustrin. Där pågår det just nu en accelererande anpassning av verksamhet och affärer till den digitala ekonomins spelregler. Men samtidigt som man utvecklar och effektiviserar sin kommunikation, administration och produktion, vill man stärka banden med utvalda leverantörer för att kunna dra nytta av deras kunskap och/eller låta dem bli en del av marknadens köpupplevelse.

Inom den svenska trä- och möbelindustrin utvecklas marknadsföring, försäljning, administration och tillverkningsprocesser som en följd av framförallt ändrade sälj- och köpbeteenden. Den pågående utvecklingen ska också ett som resultat av lågprisaktörernas aggressiva konkurrens. I allt större utsträckning har den svenska trä- och möbelindustrin även börjat snegla på tajtare leverantörs-samarbeten för att stärka sin konkurrenskraft. Det visar vår spaning där nio tillverkningsföretag inom köks-, möbel- och fönsterindustrin pekar på områden där partnerskap med hjälp av bl.a digitalisering, kan gynna svensk trä- och möbelindustri.

Slutkundernas krav på unikitet och ”custom-made”

Att kunna sätta sin personliga prägel på allt från kulörer, ytstrukturer och materialval till former, detaljlösningar och funktionalitet, står alltmer i slutkundernas fokus. Således ligger det i tillverkarens intresse att tillgodose kund-kraven om man ens vill komma ifråga för ett köp. Dessutom motiverar flexibilitet och unika valmöjligheter till ett högre pris, men också i mindre risk för att bli jämförd med lågprisalternativen. Flertalet svenska företag inom trä- och möbelindustrin tillverkar komplexa och väldesignade kvalitetsprodukter som kräver avancerade lösningar om de ska kunna nå den höjd av ”custom-made” som marknaden kräver. Att kunna ändra en eller par detaljer eller funktioner räcker alltså inte – det blir i alla fall en sorts standard i köparens ögon. Allt av betydelse som i köparens ögon borde gå att ”skräddarsy” (självklart inom ramen för en rationell och konkurrenskraftig industriell tillverkningsprocess), måste därför kunna anpassas. Men, att sammanföra en produkts alla skiftande detaljer, göra dem valbara, ”tratta” ner dem i ett kundorienterat designverktyg och därefter anpassa önskemålen till en effektiv produktions-process, är troligen inte ekonomiskt försvarbart för en ensam aktör. För att kunna erbjuda en användarvänlig och köpstimulerande lösning – som dessutom fungerar som trendradar – behövs samarbete och kunskapsutbyte mellan tillverkaren och tillverkarens leverantörer. Härvidlag kommer digitaliseringen att kunna spela en avgörande roll – bl.a för teknisk och praktisk samordning, som gemensam innovationsplattform, testbänk, kommunikation och omvärldsbevakning. Men med digitaliseringen och en ny intäktsmodell, följer också en förändrad prisbildning. En produktdetaljs förändrade tekniska specifikationer eller nya egenskaper, kan visserligen komma att inverka väldigt lite på det faktiska slutpriset, men ändå resultera i möjligheten att ta ut ett högre pris. Köparen blir helt enkelt villig att betala mer för det unika och specialanpassade. Givet dagens digitala teknik, dess innovationsnivå och möjligheter till enkla men vassa lösningar, ser vi inga hinder i att en leverantör inom trä & möbeltillverkarledet på egen hand tar första steget i utvecklandet av en plattform som främjar unikitet och ”custom-made”. Utmaningarna som följer för affärsmodeller och prissättning kan visserligen bli omfattande, men inte oöverstigliga om man bara gjort sin hemläxa. Och inte minst; gör jobbet tillsammans med kunden och kundens kunder.

För att förstå sina val måste man uppleva dem – enkelt

Som en konsekvens av att slutkunden själv vill kunna sätta sin personliga prägel på en produkt, pekar vår spaning på behovet av att enkelt också kunna uppleva sitt/sina val. Här kan olika typer av digitala visualiseringslösningar spela en avgörande och viktig roll för köpets genomförande. Virtual Reality, Augmented Reality (förstärkt verklighet i 3D) och imaginär personaliserad rådgivning etc, är några av de möjligheter som står till buds för att köparen verkligen ska se och förstå sina val. När vi för bara ett par år sedan använde oss av Augmented Reality för att visuellt och live demonstrera olika inredningsalternativ i ett tomt kontor, samt demonstrera några övervakningskamerors tekniska överlägsenhet, var tekniken ny och krävde stora programmeringsinsatser. Men utvecklingen går som bekant oerhört snabbt och i kombination med att en del teknikföretag nu specialiserat sig på just VR och AR, är steget till en enkel och köpdrivande visualiseringslösning, både nära och ekonomiskt attraktiv. Förutsatt förstås att lösningen blir enkel, begriplig och verksamt bidrar till en mätbart bättre köpupplevelse.

Vad gör du nu?

Om spaningen fått dig att läsa så här långt har du trolige redan tagit ett första nyfiket steg mot en 10%-ig ökad omsättning och dubblerad vinst (enl Boston Consulting Group). Kommande steg kan vara mycket mer konkreta! Efter en inledande Målgruppsstudie – där vi med hjälp av kvalitativa intervjuer med marknaden kartlägger ditt företags digitala framtidsutsikter – konstruerar vi en modell och en lösning som testas mot en avgränsad del av din marknad. På så sätt minimeras riskerna för felsatsningar och dyrbara misstag som annars är så vanliga vid digitala transformationsprojekt. Jag skäms inte för att säga att vi själva haft vår beskärda del men å andra sidan är de erfarenheter jag gärna delar med mig av. Du kan läsa mer om hur jag och mina kolleger arbetar på www.aakermount.com Eller ring 0705 – 76 96 96

Anders Åkerberg
anders@aakermount.com


Spaningen genomfördes under veckorna 7-8 2017 och speglar en mindre grupp företagares generella syn på den digitala utvecklingen och hur den kan komma påverka och utveckla trä- och möbelindustrins affärer.