Yrkesmåleriet

Kan den pågående digitaliseringen skapa nya affärsmöjligheter för yrkesmåleriets leverantörer?

Det svenska byggnadsmåleriet står i en klass för sig! Välutbildade och hantverksskickliga målare kan tack vare bra produkter, smarta verktyg och genomtänkta arbetsmetoder, genomföra sina uppdrag snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Men även ett ”vinnande koncept” som det svenska yrkesmåleriet, påverkas av digitaliseringen, och i en omfattning som i grunden kommer förändra branschens sälj- och köpbeteenden. Det visar vår branschspaning…

I branschspaningens första fas, bad vi tjugo VD:ar på några av landets större byggnadsmålerier (utöver i Stockholm, Göteborg och Malmö också i stora centralorter i syd-, mellan-Sverige), svara på frågan: Inom vilket eller vilka områden i din verksamhet är det troligt att digitaliseringen kommer att förändra ert sätt att arbeta? Frågan engagerade och gav ett omfattande underlag inför spaningsarbetets andra fas; utvecklingen av frågor och scenarier kring måleriets troliga digitaliseringsområden…

  • Inköp
  • Priskonkurrens
  • Administration och dokumenthantering
  • Utbildning
  • Måleriarbetet

Med branschspaningens första fas som underlag kunde fas två genomföras – dvs längre intervjuer och samtal med ytterligare tolv VD:ar på några större yrkesmålerier i landet (med liknande geografiska spridning som i första fasen). Här följer en sammanfattning av deras svar:

Digitaliseringen skapar nya inköpskanaler

Yrkesmålerier oavsett storlek gör en stor del av sina inköp i färgfackhandeln (benämningen inkluderar färggrossister). Målerier i de större städerna såg i nuläget ingen anledning till att färgfackhandelns status som inköpskanal skulle förändras eller utmanas till följd av digitala lösningar, t.ex. en utvecklad e-handel. På mindre orter däremot, var målerierna av en annan åsikt. Här drogs paralleller med annan fackhandel som utmanats av nya, större aktörer och tvingats lägga ner. Sofistikerade digitala inköpslösningar, smart logistik, ”do-it-your-self”-tjänster och premierad lagerhållning lyftes fram som redskap om/när den lokala handlaren försvinner. Nyfikenheten kring hur en ”digitaliserad proffsbutik” skulle kunna se ut var så stor att frågan måste utredas vidare.

Digitaliseringen öppnar upp för priskonkurrens

Den digitala utvecklingen möjliggör förmånliga inköp av framför allt standardiserade kvalitetsprodukter och välkända varumärken (företrädesvis med låga support-krav) från leverantörer utanför Sverige. Tillfrågade målerier såg ökad valfrihet och tillgänglighet samt lägre priser som klara argument för att samarbeta med leverantörer utomlands. I flera fall hade samarbeten redan inletts – bl.a. på färg, maskiner och handverktyg. Lägre prisbild, leverantörens service-vilja och snabba leveranser angavs som skäl. Intresset för ”handel över gränserna” var genomgående stort för samtliga målerier – oavsett geografisk lokalisering – varför måleriernas lojalitet kan ifrågasättas. Av åsikterna och insikterna att döma handlar det mer om att ta första steget…

Digitaliseringen förenklar administration och dokumenthantering

Behovet av ett bärbart, digitalt och enhetligt utformat redskap för arbetsledarens och den enskilde målarens hantering av olika dokument, uttalades starkt. Bland annat framfördes behovet av en samlad lösning för datablad, sortimentsguider, teknisk support, tekniska handhavande, filmer etc. Därutöver ansågs inspiration, enkla beställarfunktioner, nyheter, erbjudanden vara av stort intresse. De avgivna svaren gav förnyat bränsle åt förädlingen av en redan befintlig teknisk lösning – Måleriet på fickan – som med smärre uppdateringar uppfyller måleriernas behov.

Digitaliseringen tillgodoser behovet av utbildning

I en tidigare Förstudie avseende bl.a. yrkesmåleriets syn på fortbildning, framkom önskemål om ökade kunskaper inom felsökning och ytbehandling av puts, betong,lättbetong, tegel, fasad- och takplåt. Inför denna branschspaning utökades frågan till att även omfatta utbildningsbehov inom andra för måleriet relevanta områden samt hur dessa bäst tillgodoses. Så när som alla utom en VD, ansåg att all utbildning som kan öka konkurrenskraften och erbjuda det professionella svenska byggnadsmåleriet utökade uppdragsmöjligheter och en kvalitativ särställning, är av godo. Korta och effektiva utbildningsinsatser på distans efterlystes. Gärna med ett avslutande certifieringstillfälle vilket rätt utformat kan ge nya tillfällen till kundrekrytering för alla inblandade.

Digitaliseringen ersätter delar av målerihantverket

Utan tvekan en kontroversiell fråga som i några fall väckte viss irritation, men som i första fasen lyfts fram som viktig att förhålla sig till. Således fanns det fog för att den pågående och mycket intensiva utvecklingen av självlärande ”intelligenta” maskiner (AI – artificiell intelligens) och smarta uppkopplade enheter (Internet of Things) aviserar utvecklingen av t.ex. robotifierade spackel- och färgsprutor. I kombination med vägledande maskeringstejper och skyddsplaster, beläggningsdata i emballagen etc, kan målarrobotar komma att utföra delar av de omfattande ytbehandlingsarbetena. Utopi? Snarare en vision – eller som någon sa; ”… vi har snart självkörande bilar här och hemma har jag robotar som sköter gräsklippning och dammsugning… vem hade trott det för ett par år sedan?”.

Nästa steg?

Givet den begränsade omfattningen av vår spaning levererar den troligen fler frågor än svar på måleribranschens digitala framtidsutsikter. Hur kommer yrkesmåleriets ökande intresse för globala inköp att påverka måleriets leverantörer? Men framför allt: vad kan ett företag göra för att behålla sin marknad intakt, eller till och med utveckla den? Hur kan företagen utnyttja digitaliseringen och den digitala ekonomins spelregler för att stärka sina band med kunderna (…nä, det handlar inte kundklubbar eller lojalitetsprogram)? Hur undviker man fel och snedsteg som kostar tid, pengar och goodwill? Svaren på dessa och andra frågor kopplade till ditt företags specifika förutsättningar, finns att hämta via fördjupad insikt och kunskap om digitaliseringens spelregler och möjligheter.

Ett samtal eller ett mail till Anders Åkerberg på 0705 – 769696 alt. anders@aakermount.com är en bra början.