Byggbranschens digitala affärsstandard

Kan byggbranschens standard för digital handel och kommunikation resultera i nya affärsmöjligheter?

Den digitala utvecklingen går i en rasande fart. Inom byggsektorn vinner BEAst – Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard – allt mer terräng, och ses inte längre som en serie digitala effektiviseringsverktyg enbart för de stora bygg- och fastighetsaktörerna. Kraftigt förenklade arbetsprocesser och lägre kostnader tack vare e-handel och e-kommunikation, lockar nu även mindre och medelstora företag till BEAst. Men, kan standardisering vara intressant också som verktyg för att vinna kunder och uppdrag? Vi trängde ner i frågan i samband med en av våra löpande spaningar och fann en del intressanta möjligheter…

Nästan allt omkring oss baseras på standarder. En standard innebär att vi skapar en gemensam lösning på ett problem eller en utmaning som kan hanteras på flera olika sätt. Handeln med varor och tjänster inför och under ett bygge är ett av många exempel där standarder kan bidra till en enhetlig syn på kvalitet, funktion, innehåll, leverans, prissättning mm.

När inblandade parter – oavsett var i byggprocessen de befinner sig – tillhandahåller och köper in tjänster och varor enligt en på förhand beslutad och gemensam standard, förenklas inte bara den administrativa delen av inköps- och leveransprocessen. Risken för missförstånd försvinner nästan helt samtidigt som upphandlingsförfarande och avtalsskrivande underlättas när säljare och köpare är eniga.

Anm: Till dig som vill ha en snabb och pedagogisk genomgång av fördelarna som följer med BEAst, rekommenderar vi den här videon.

Öppnar för nya affärsmöjligheter?

I takt med att alltfler företag och organisationer – både i beställar- och utförarledet – anammar standarder för digital handel och kommunikation, öppnas ytterligare kanaler för dialog och ökad kundtillfredsställelse. Förutsatt att man samlar in och bearbetar den information som handelsströmmarna en BEAst-brukare lämnar efter sig, kan man fånga upp signaler som gör det möjligt att urskilja och analysera förändringar i köparens/beställarens beteenden. Med en koppling till det egna affärssystemet (jodå, även små och medelstora företag använder sig i ökande utsträckning av avancerade affärssystem som stödjer digitala transaktionsflöden), kan den insamlade informationen nyttjas för att identifiera nya affärsmöjligheter. Alternativt fungera som drivmedel i en värdeskapande dialog som ger ökad kundtillfredsställelse.

Kvalitetssäkrad leverantörs- och entreprenörsstatus

Precis som ISO-certifieringar används som kvalitetsstämplar i ex. ett företags marknadsföring, eller för att uppfylla ett samhällskrav, är det troligt att standarden för handel och kommunikation inom bygg och fastighet, får motsvarande betydelse. Till de uppenbara fördelarna hör – utöver alltså förenklade processer, lägre kostnader och färre fel – också att standarder ger ökad transparens och tydlighet och därför kan bli ett krav för bl.a. avgivande av anbud. Vidare att andra digitala hjälpmedel som t.ex. BIM, integreras fullt ut med BEAst och därmed skapar en standardiserad ”röd tråd” mellan beställare och arkitekt, byggarbetsplats och entreprenörer. Som ännu en möjlighet kan BEAst komma att få rollen som “gatekeeper” för att hålla företag eller varor borta som inte uppfyller etiska regler, utarbetade kravspecar eller en beställares inköpsavtal. Det kan alltså finnas goda skäl för byggbranschens olika aktörer att närmare undersöka vilka positiva följder en anpassning av det egna affärsupplägget kan få, när det matchas till branschens affärsstandard.

Inte bara teknik som effektiviserar

Den pågående digitaliseringen handlar inte om enbart teknik och vad den kan göra för att t.ex. skapa standarder som effektiviserar och förenklar. Digitaliseringen handlar förvisso om innovationer och nya tekniska lösningar, men framför allt handlar digitalisering om att tänka i nya banor och våga bryta mönster…

Om BEAst i ett slag kan bidra till möjligheter att öka en verksamhets ekonomiska och administrativa effektivitet, så är det som motor i en förändringsprocess mot en helt och hållen digital värld, vi menar att standarden kan spela en viktig roll. Åtminstone för företag som vill kliva på digitaliseringståget och resa in i framtiden. Resmålet kommer i så fall inte bli ökade andelar på en redan känd marknad, utan produkter och tjänster på en marknad som företaget själv skapat och kan dominera.

Identifiera nya affärslösningar för den digitala ekonomin

AAKERMOUNT har skapat metoder och verktyg som kan hjälpa företag och verksamheter att tillskansa sig en plats i den digitala ekonomin. Utgångspunkt är vad som händer i din egen närvärld och allas vår omvärld. Och hur de gemensamt levererar fakta som tolkas och värderas ur ett digitaliseringsperspektiv. Standarder för e-handel och affärskommunikation inom bygg- och fastighets-branscherna är således exempel på ett av flera viktiga faktainslag i en sådan omvärldsbevakning, kundernas förväntningar och beteenden är andra. Tillsammans med övrig insamlad och analyserad fakta skapar vi en digital affärsprototyp som testas och verifieras i ett väl avvägt och avgränsat marknadssammanhang.

För ytterligare information om hur AAKERMOUNT kan hjälpa företag att identifiera
nya digitala affärslösningar – kontakta Anders Åkerberg via anders@aakermount.com alternativt 0705 – 76 96 96.

Anders Åkerberg


Den redovisade spaningen utgör en mindre del i en av våra mera omfattande och löpande omvärldsspaningar och genomfördes under första kvartalet 2017. Oredovisat material med tillhörande fakta och slutsatser presenteras separat efter särskild överenskommelse.