SMART ARENA…

… Är en arbetsmetod för att identifiera, paketera och validera tekniska lösningar och innovationer som skapar affärsmässiga och långsiktigt hållbara värden för intressenter och besökare på publika anläggningar
inom kultur, sport och event.

Närvarande, därvarande eller både ock.., det är smart!

Den smarta arenan är en gränslös arena som välkomnar möten i alla dess former – fysiska såväl som virtuella. Det är en plats där digital teknik och innovationer skapar nya, fantastiska upplevelser, oväntade mervärden och spännande, sociala relationer. 

Vad är smart på en smart arena?

Den snabba tekniska utvecklingen ställer nya krav på vad vi anser vara upplevelser, vad vi konsumerar och hur, samt vilka metoder vi använder för att driva och utveckla en besöksberoende verksamhet. Det går inte att värja sig mot teknikutvecklingen när det är den som ger upphov nya upplevelser, nya sälj- och köpbeteenden och förändrade konkurrensförhållanden. Att bortse från digitaliseringens, virtualiseringens och automatiseringens betydelse för en arenas framgång leder alltså inte nånstans – utom möjligen till undergång.

En arenas smartness definierar vi i fem områden:

  • Infrastruktur
  • Drift & Underhåll
  • Ekonomisk förvaltning
  • Marknadsplats
  • Delningsekonomi

Områdena hänger ihop, påverkar varandra och är förutsättningar för den smarta arenans existens.

Slide 1
Infrastruktur

Öppna nätverk för distribution av tjänster och lösningar relaterade till artificiell intelligens, Internet of Things, Virtual Reality, Augmenter Reality, BigData, BlockChain mm.

Slide 2
Drift & Underhåll

Lösningar, funktioner och applikationer för att mäta, reglera, styra, automatisera, bevaka, behovsreglera, administrera. Upprätthålla och utveckla klimat- och hållbarhetsmål. Erbjuda mervärden för brukare och besökare, ex vid in- och utpassage, guidning, bokningar av kontorsplats, mötesrum, seminarier, teknisk utrustning, talstyrning, översättningar, restaurangbesök etc.

Slide 3
Ekonomisk förvaltning

Lösningar, funktioner och applikationer för att effektivisera miljöarbetet, skapa underlag för investeringsbeslut och åtgärder, utveckla kommersiella tjänster inom ex uthyrning, sponsring och försäljning, automatisera kommunikationsinsatser och omvärldsbevakning.

Slide 4
Marknadsplats

Lösningar, funktioner och applikationer för premiering av önskade beteenden, ta del av exklusivt material och VIP-aktiviteter, medverka på digitala event, föreläsningar, konserter. distansbesök. E-handel, beställningsfunktioner mm.

Slide 5
Delningsekonomi

Lösningar, funktioner och applikationer som medger effektiv delning av arenans fasta tillgångar och tekniska utrustning. Delning av marknadsinformation mellan olika intressenter. Erbjuda tjänster för försäljning, uthyrning och administration, debitering av hyror, provisioner och avgifter.

previous arrow
next arrow

Marknadsdriven process

SmartArena™ är en metod som i fyra steg tar en arena från uppstart till beslut om genomförande.
Varje steg är ett väl avgränsat arbetspaket som listar olika aktiviteter

UPPSTART

• Faktainsamling
• Målgruppsdefinition
• Funktionsinventering
• Processplan

KARTLÄGGNING

• Omvärldsspaning
• Aktuell forskning
• Undersökningar
• Avgränsningar

UTVÄRDERING

• Scenarier
• Målgruppsstudier
• Definition SmartArena™
• Prototyp

VALIDERING

• Testbädd
• Resultat
• Beslut
• PitchBook

Det finns mycket mer som talar för smart. 

Pandemin resulterade i stora påfrestningar världen över och tvingade oss till social distansering av aldrig tidigare skådat slag. Med distanseringen följde också nya beteenden vilket fick många att betrakta pandemin som en förövning inför en större och ännu mera genomgripande förändring:

Omställningen till klimatanpassat samhälle!

Med pandemin som förlaga konstateras att omställningen till ett klimatanpassat och resurssnålt samhälle kan leda till betydande beteendeförändringar och således kräva nya, anpassade och kompletterande affärsmodeller för publika anläggningar inom sport, kultur och event.

– Anders Åkerberg

Anders Åkerberg är rådgivande generalist och skribent med fokus på bygg- och fastighetsbranschernas digitala utveckling. Han sitter med i Malmö Universitets referensgrupp för Forskningsprojekt Industri 4.0 Bygg, samt är partner i nämnda universitets Virtual Integrated Projects – VIP – Transformation for Value Creation.

Avslutningsvis…
En bra början!

Initiative är vårt återkommande magasin om den nya affärslogiken i samhällbyggnadssektorn. I Initiative no 3, redovisar vi på närmare fyrtioåtta sidor, hur Skånska Travsällskapet tänker sig ett nytt och smartare Jägersro.