KOLONiN – Den virtuella stadsbyn.

smartvillagev2nobg

Från att nästan enbart utgjort ryggraden i gamingvärldens upplevelser, utvecklas nu metaverse från att vara en funktion anpassade för specifika spel, till ett öppet samordnat format för alla. I metaverse´s virtuella 3D-värld kommer användarna – ofta förkroppsligade som avatarer – träffas, shoppa, delta i olika event, utbilda sig, träna, bygga hus, köpa och sälja virtuella fastigheter mm. 

Metaverse beskrivs av aktörer som Meta (tidigare Facebook), Google, Apple, Microsoft mfl, som nästa generations internet i vilket exempelvis AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), BlockChain, 5G, AI och IoT samverkar för att förstärka användarens upplevelse. 

Med metaverse blir det möjligt för användarna att återskapa – till och med förbättra – egna och andras fysiska aktiviteter, händelser eller upplevelser i en virtuell 3D-värld. 

För närvarande tillhandahålls specialdesignade plattformar för konserter, modevisningar, affärer med virtuella fastigheter, ”hänga med” kändisar etc. I en omedelbar framtid förväntas mötesaktörer som Zoom och Teams erbjuda vidareutvecklade plattformar för virtuella möten där deltagarna – tex med hjälp av avatarer – kan interagera, samtala, skissa eller föra anteckningar på touchscreens eller whiteboards. 

Implementeringen av teknologier som möjliggör s.k metaversum i större, allmänt spridda sammanhang har i princip just lämnat planeringsstadiet. En större spridning kan utifrån de miljard-belopp som Meta, Apple, Google, Microsoft mfl investerar i teknikutveckling och systemlösningar, dock skönjas. Det världsomspännande konsultföretaget Gartner konstaterar i en studie att år 2026 kommer ca 25% av världens befolkning att tillbringa minst 1 timme om dagen i metaverse – för att shoppa, utbilda sig, mötas eller njuta av underhållning. 

Den logiska påföljden av att en virtuell verklighet etableras parallellt med dagens fysiska, torde resultera i minskade mobilitetsbehov, förändrade konsumtionsmönster och nya sociala beteenden.  Vilket i sin tur kommer påverka hur vi planerar, utvecklar och bygger samhället – oavsett om det handlar om stadsmiljö eller landsbygd. 

Tjänster, produkter och upplevelser som idag kräver någon form av fysisk rörlighet för att kunna konsumeras, kommer helt eller delvis ersättas av virtuella motsvarigheter. Alternativt försvinna helt och hållet när behoven förändras. Således finns det fog att fråga sig hur transporter av varor och människor påverkas, hur erbjudanden måste utformas, hur boende, arbete, upplevelser, vård och omsorg behöver förändras och hur det offentliga rummet måste transformeras, när delar av människors liv tilldrar sig i ett metaverse?

Företag och organisationer som ser sig som framtidsorienterade och därmed angelägna att ta sig an teknikutveckling och de pågående samhällsförändringar – tex klimatomställning och resursbrist – måste således inkludera metaverse i sina affärsstrategier. Därmed också förse sig med validerad kunskap och erfarenhet – i synnerhet som dagens siloliknande affärs- och relationsaktiviteter mycket snart kommer att tilldra sig ett gränslöst och nytt universum, ett metaversum.

Syfte
Med KOLONiN avser AAKERMOUNT att i samverkan med teknisk utvecklingspartner och Malmö Universitet skapa en digital arena där samhällsbyggande verksamheter har möjlighet att under metaverse-liknande former, presentera och testa framtidsprototyper inom olika områden. Några tänkbara exempel…

  • Byggnation – planering, visualisering, pitch, medborgardialog
  • Boende – inredning, distansmöten, upplevelser
  • Utbildning – högre utbildningar, handhavande, simulering
  • Sjukvård och omsorg – avancerad hemsjukvård, tillsyn, diagnostisering
  • Samhällsservice – kontakter, vägledning, demokratifrågor, bokningar, meddelande
  • Event, kultur, upplevelser – konserter, besök på museum
  • Handel/Retail – B2B och B2C, cirkulära lösningar, e-handel
  • Företagande – pitch, utställningar, säljbesök, distansarbete, 3D-skrivare, fulfillment
  • Sociala mötesplatser – gränslös interaktion, språklig kommunikation
  • Media – konsumtion, faktagranskning, produktion

Mål
KOLONiN har som mål att öka företag och organisationers förståelse och kunskap om vilka förutsättningar som kan komma att gälla för produktion, konsumtion, arbets- och vardagsliv, samt med dessa förutsättningar som utgångspunkt; möjliggöra för olika typer av organisationer att anpassa sig till ett virtuellt och parallellt samhälle.   

Erbjudandet
KOLONiN erbjuder aktörer att i en samordnad och enhetlig miljö utveckla och utvärdera affärsmodeller/affärskoncept som i en nära framtid kan överföras till metaverse. Vidare identifiera vilka utmaningar, möjligheter och fördelar som närvaro i metaversum kan resultera i. Exempelvis när det gäller att nyttja den frihet som ett icke-fysiskt samhälle erbjuder för att hållbart expandera sin marknad och/eller bidra till en nödvändig och snabb klimatomställning. Alternativt vilka affärsmässiga och organisatoriska prövningar som kan uppstå när marknader, utbud och samhällsstrukturer genomgår omvälvande förändringar.

Den samordnade och enhetliga miljön är en spegling av ett samhälle i miniatyr och ger deltagande aktörer möjlighet att utvärdera sina egna roller och förutsättningar i förhållande till andra aktörer. Exempelvis kan det bli aktuellt att undersöka hur en affärsmodell baserad på NFT (Non Fungible Token) kan bidra till traditionella branschers klimatomställning, utveckling och lönsamhet. Eller, vilka konsekvenser virtuella besök på sport-, kultur- och eventanläggningar får för en anläggnings attraktionskraft, erbjudande, planering och kopplingar till olika samhällsfunktioner.

I KOLONiN belyses även risker, säkerhets- och integritetsproblem.

Konstruktion
Som plattform för den virtuella stadsbyn etablerar AAKERMOUNT en interaktiv webbsida som nås via www.kolonin.site Sidan är under uppbyggnad men beräknas klar i april 2022 och kommer inledningsvis innehålla några beskrivande exempel på prototyp-lösningar med tillhörande utvärderings-möjligheter. Exemplen hämtas från byggsektorn och från evenemangssektorn och kommer i avvaktan på att AR, VR mfl teknologier blir lättillgängliga och allmänt spridda, upplevas med hjälp av storyboards, 3D-visualisering, spel- och video-teknik.

Genomförande
Inför en etablering i KOLONiN erbjuds intresserade verksamheter att delta i Människa & Teknik – ett forum i vilket exempelvis representanter från forskarvärlden, akademi, näringsliv, relevanta marknadssegment, teknologer, visionärer och kreatörer tillsammans undersöker framtidens utmaningar. Målet med Människa & Teknik är att utveckla scenarier och förklaringsmodeller som kan läggas till grund för en framtidsprototyp med efterföljande implementering i KOLONiN.

Intresseanmälan
Blivande ”kolonisatörer” anmäler sitt intresse genom att fylla i och maila nedanstående formulär. Därefter kontaktas intresserade för en intervju och inbjudan till att delta i ett inledande Människa & Teknik.

Jag är intresserad!