Människa och Teknik

Människa och Teknik

Upptäck nya möjligheter tillsammans med andra.

Klimatomställning är mänsklighetens enskilt viktigaste överlevnadsfråga. Innovationsvilja, teknikutveckling och samverkan mellan nationer, företag och människor ger oss dock goda förutsättningar att ställa om och överleva som civilisation. Sannolikt på bekostnad av rådande livsstil, men med nya möjligheter att bygga framgångsrika affärskoncept och -modeller, baserade på villkoren som det pågående systemskiftet erbjuder.

M&T är en plattform där aktörer inom samhällsplanering, byggande, infrastruktur, kultur- och naturmiljö, forskning och innovation kan samverka för att mötas och resonera kring affärsmässiga utmaningar kopplade till klimat och teknikutveckling.

Tillsammans med branschkollegor, forskare och akademi, experter och inbjudna målgrupper, utforskas och penetreras förutsättningarna för framgång i en postindustriell, teknik- och klimatstyrd era. Vidare hur verksamheter genom sina ageranden och vilja till förnyelse kan bidra till förändringar i marknadens syn på vad som erbjuds, var det erbjuds och vilka resurser som tas i anspråk för erbjudandet.

Som deltagare i Människa & Teknik får du….

Mötesplats

M&T är en mötesplats för kunskapshöjande resonemang och avstämningar kring ett aktuellt ämne, en företeelse eller en specifik utmaning kopplad till klimat och teknik. Mötena utgår från vetskapen att vårt samhälle just nu förändras i grunden och därmed villkoren för hur vi driver företag, arbetar, lever och konsumerar.  M&T genomförs branschvis tre till fyra gånger om året och kan vara både virtuella och fysiska. 

Mappingkit

Ett verktyg som låter verksamheten kartlägga hur ny teknik fungerar som drivkraft i förändringsarbetet. Med hjälp av Kit:et kopplas behov, önskemål och framtida mål samman med nya teknologier. Totalt ges förslag på närmare hundra framtidsorienterade möjligheter inom en rad verksamhetskritiska områden.

Inspiration och rapporter

Som M&T-deltagare erhåller du löpande AAKERMOUNTs framtidsscenarier, omvärldsspaningar och studier. Du får också sammanfattande rapporter från samtliga M&T-möten – även dem du inte har eller haft möjlighet att delta i.

Insikt

M&T-mötenas sammansättning bygger på representationen av deltagare från icke-konkurrerande men likvärdiga branscher, akademi, expertis och på varje deltagares vilja att dela med sig av erfarenheter, idéer och åsikter. Människa & Teknik ger därmed goda möjligheter att i öppet och engagerande sammanhang, utveckla verksamheten tillsammans med andra.

Ska du med?

Med bara några års omställningstid för att klara klimatutmål och anpassa affärsmodeller, är tidsutrymmet starkt begränsat. M&T ger dig inte mer tid, men desto större insikt i vad som behöver göras. Och hur! Det är ett arbete som du är välkommen att göra tillsammans med oss och andra som liksom du inte vill komma för sent till framtiden. Sajna upp som deltagande part våra M&T Forum så är du garanterat med. Men först: se till att du får veta mer!

Ska du med?

Med bara några års omställningstid för att klara klimatutmål och anpassa affärsmodeller, är tidsutrymmet starkt begränsat. M&T ger dig inte mer tid, men desto större insikt i vad som behöver göras. Och hur! Det är ett arbete som du är välkommen att göra tillsammans med oss och andra som liksom du inte vill komma för sent till framtiden. Sajna upp som deltagande part våra M&T Forum så är du garanterat med. Men först: se till att du får veta mer!