2webbinbrief-head

Så ska Jägersro ska bli den smartaste travbanan i Europa.

Travbanan med publik byggnad. Visionsbild Arkitekterna Krook & Tjäder, Malmö

När Skånska Travsällskapet bygger nytt ska det bli en framtidsanläggning. En smart arena vars motsvarighet står att finna i smarta städer, smarta kontor och smarta hem.

Med AAKERMOUNT som drivande part och i nära samverkan med Malmö Universitet, blir det nya Jägersro en smart arena där artificiell intelligens, internet of things, virtual reality och state-of-the-art-nätverk bidrar till ökad tillgänglighet, nya upplevelser, hållbarhet och klimatanpassning.

Identifiering av tekniska möjligheter – och inom vilka verksamhetsområden de kan appliceras – utforskning och utvärdering har redan kommit en bit på väg. Så långt att Skånska Travsällskapet bjöd in till Framtidsdag den 29 november. Med föreläsningar, inspirationsstationer och en välmatad utställning visade man upp framtidens smarta arena för en lång rad samhällsbyggande aktörer.

Mer om Framtidsdagen i text och bild här 

Så ska Jägersro ska bli den smartaste travbanan i Europa.

När Skånska Travsällskapet bygger nytt ska det bli en framtidsanläggning. En smart arena vars motsvarighet står att finna i smarta städer, smarta kontor och smarta hem.

Med AAKERMOUNT som drivande part och i nära samverkan med Malmö Universitet, blir det nya Jägersro en smart arena där artificiell intelligens, internet of things, virtual reality och state-of-the-art-nätverk bidrar till ökad tillgänglighet, nya upplevelser, hållbarhet och klimatanpassning.

Identifiering av tekniska möjligheter – och inom vilka verksamhetsområden de kan appliceras – utforskning och utvärdering har redan kommit en bit på väg. Så långt att Skånska Travsällskapet bjöd in till Framtidsdag den 29 november. Med föreläsningar, inspirationsstationer och en välmatad utställning visade man upp framtidens smarta arena för en lång rad samhällsbyggande aktörer.

Mer om Framtidsdagen i text och bild här 

Nu startar bygget av en virtuell stadsby

Metaverse – eller cyberrymd – är den upplevelse av text, ljud och bild som kan nås via internet. Begreppet har blivit vanligt för att beskriva tredimensionella miljöer som återfinns i datorspel och olika digitala gemenskaper. Som användare rör du fritt dig med hjälp av grafiska datoranimerade figurer – avatarer – i en virtuell värld på internet.  Den visade världen kan bestå av exempelvis naturområden, landsbygd, städer, stadsdelar och byggnader i vilka användarna kan träffa och interagera med varandra, prata, bygga och göra 

upp affärer. Ur ett näringslivsperspektiv kan ett metaversum alltså fungera som en test-arena men framför allt som en väsentlig beståndsdel i en affärsmodell eller ett affärs-koncept.

Välkommen till Kolonin!
Baserat på bla AAKERMOUNTs erfarenheter från experimentella förstudier och utvecklingsprojekt baserade på AR, VR, 3D, IoT och virtuella miljöer, inleds nu arbetet med att skapa och utveckla en stadsby; KOLONiN – en plattform byggd på ideerna om metaverse. 

Arbetet sker i samverkan med Malmö Universitet, Fakulteten för Teknik och Samhälle, och syftar till att öka företags och organisationers förståelse och kunskap om vilka förutsättningar som kan komma att gälla för produktion, konsumtion, arbets- och vardagsliv i en virtuell värld.

Som intresserad kolonisatör kan du läsa mer om projektet här

Affärer på distans gör marknaden gränslös!

Invanda beteenden, etablerade sälj- och köpprocesser och affärsmodeller som bygger på människors och varors rörlighet, förändras inte över en natt. Eller, förresten…, var det inte de dom gjorde?

När pandemin slog sina klor i vårt samhälle och fick oss att lägga om livs- och arbetsmönster var vi många som menade att ”… så här kan vi inte jobba, än mindre leva”. Och det kan vi förstås inte – åtminstone inte leva. Vi behöver träffas och umgås, kramas och uppleva saker tillsammans, gå på konserter och matcher, festa på krogen, åka till Italien osv.  Men att arbeta och göra affärer som vi alltid har gjort, behöver vi inte längre!

Faktum är att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan välkomnas av alltfler arbetstagare. Och rekommenderas av många företag och organisationer som ser fördelar med distansarbete. Arbete på distans är således här för att stanna och det kommer påverka resande, lunchätande och behoven av kontorsutrymmen. Bland annat!

En svår nöt att knäcka är hur vi – åtminstone delvis – ersätter eller kompletterar fysiska affärsmöten och event, med virtuella? Som nämndes inledningsvis så ruckar man inte på invanda beteenden eller processer hur som helst. Inte heller utvecklar eller anpassar man sin affärsmodell i en handvändning. Fast man borde…

Det finns nämligen mer att vinna på distansarbete än förenklat livspuzzlande, ökat välbefinnande, sänkta kostnader och minskad klimatpåverkan. Affärerna kan också få sig en rejäl boost!

När i stort sett alla accepterar eller förväntar sig att möten i virtuella miljöer är det nya normala, skapas möjligheter att göra möten både mer innovativt spännande och gränslösa. 

Konkret betyder det att möten på distans erbjuder visuella upplevelser och unika möjligheter som bara kan skapas i en virtuell miljö. Och utan de begränsningar som fysisk förflyttning och fysiska möten innebär. Det gagnar affärerna på två sätt:

  1. I samma ögonblick som du går ”all in” i ett virtuellt arbetssätt, kan din marknaden bli så mycket större. Till och med global! 
  2. Möjligheterna att öka intäkterna genom att utveckla nya, unika tjänster och förändra konkurrensförhållanden, går utanför alla vedertagna ramar när digitaliseringen får spelrum.

Men att identifiera vilka möjligheter som står till buds och hur de kan användas för att göra det icke-fysiska till USP:s, kan vara knepigt. Fast ändå inte… Under fliken MappingKit aakermount.com kan du läsa mer om – och beställa – ett redskap som hjälper dig att kartlägga olika möjligheter för att bedriva affärer på distans. 

DET NYA JÄGERSRO BLIR EN SMARTARE ARENA MED ARTIFICIELL INTELLIGENS

I Malmös östra delar planeras det just nu för en helt ny travsportanläggning, tänkt att stå färdig någon gång 2024. Förutom att ersätta den befintliga, mer än hundra år gamla travbanan och bli ett ledande hästcenter i Europa, ska det nya Jägersro byggas enligt principerna för SmartArena™. Bland annat med hjälp Artificiell Intelligens.

Innovationsprojekt med Vinnova-stöd
Travsporten genomgår just nu stora förändringar, inte minst på grund av utvecklingen av nya digitala upplevelser och konkurrensen från bla e-sporter. Det är mot bakgrund av dessa förändringar som Skånska Travsällskapet vill utveckla det nya Jägersro till en smart arena. Det vill säga arenornas motsvarighet till smarta kontor, smarta hem och smarta städer. 

Den smarta arenan
Artificiell Intelligens ingår tillsammans med andra teknologier/plattformar – tex IoT, VR, AR, LoRa, 5G mm – i de lösningar och applikationer som skapar en smart arena. SmartArena™ är en arbetsmetod, signerad AAKERMOUNT, som syftar till att identifiera, konkretisera och validera innovativa digitala lösningar som skapar mervärden och nya möjligheter inom sport, kultur och event,

Vinnova bidrar
Ett första mycket konkret steg i utvecklingsarbetet är starten av en AI-resa. Med innovationsbidrag från Vinnova ska Jägersro med hjälp av artificiell intelligens skapa möjligheter för fler ekipage att delta i olika lopp. Dagens urvalsprocess baseras på insprungna prispengar vilket inte speglar den verkliga andelen licensierade travhästar. Samma travhästar tenderar dyka upp gång på gång i olika tävlingar, vilket bland annat resulterar i att hästar med mindre insprungna prispengar inte får chansen att tävla lika ofta.

Genom att öka bredden på tävlande ekipage förväntas kvaliteten och den publika spänningen öka. Vidare medför utökad bredd till bättre jämställdhet i tränarleden eftersom kvinnliga tränare och amatörtränare f.n. är underrepresenterade i tävlingssammanhang.

I samarbete med företag och akademi
Av Vinnovas utlysning ”Starta er AI-resa för företag” framgår att projektet ska drivas i samverkan med externa partners. I ansökan – som sattes ihop av AAKERMOUNT – noteras att AI-projektet utvecklas och implementeras i Jägersros verksamhet i samarbete med Malmö Universitet (Sven Packmohr) och AAKERMOUNT, och utgör en viktig del i lärandeprocessen kring digitaliseringens mervärden och möjligheter.

 

Ger dagens kris oss redskapen att klara krisernas kris?

Coronaviruset Covid-19 har resulterat i stora påfrestningar världen över och tvingat oss till social distansering av aldrig upplevt slag. En distansering som inte bara förändrat konsumtions-vanor, resmönster och arbetssätt utan också fått många att betrakta pandemin som en generalrepetition inför den största utmaningen av alla: Omstarten till ett klimatanpassat samhälle!

De minskade utsläppsnivåerna (just nu ca 5.5% på årsbasis enligt CarbonBrief) till följd av corona-epidemin indikerar vad som händer när samhällen stänger ner eller ställer om till sparlåga. Massarbetslöshet, företagskonkurser, branschdöd, oro och förlorad framtidstro är dock följder vi tvingas acceptera. Högst troligt blir de också konsekvenserna om vi inte lyckas kombinera kravet på välfärd med kraftigt minskad klimatpåverkan. Även om vi lyckas hålla temperaturhöjningen på en acceptabel nivå (enl FN:s klimatmål; +1.5° fram till 2030), kommer vi behöva göra stora och genomgripande förändringar i vårt levnadssätt.

Engelska Carbon Brief beräknar att vi måste minska våra koldioxidutsläpp med strax över 7% per år i tio år om vi ska nå 1.5-gradersmålet. Men, om vi nu inte når upp till en minskning på drygt sju procent ett år som det här – hur sjutton ska vi då klara det?

Nya beteenden när det gäller
Som ett resultat av corona-nedstängningen ses vilken betydande roll sociala möten och mötesplatser har i ett öppet och rörligt samhälle. När rörligheten minskar, minskar också handel och konsumtion vilket fått hela näringsgrenar att gå ner för räkning. Stängda gränser och shut-down´s kapar försörjningskedjor och leder till masspermitteringar och varubrist. Människor våndas i sin instängdhet och undrar hur det ska bli. Katastrofer i sig naturligtvis och absolut inte en framkomlig väg, men den pågående krisen visar att vi faktiskt har förmågan att förändra våra beteenden när det verkligen gäller.

Små förändringar och stora
För att klara klimat-målen måste vi inte stänga ner ekonomin. Istället behöver vi cementera förändringar vi redan är bekanta med. Som exempelvis att mötas virtuellt, arbeta hemifrån oftare eller implementera delningsekonomins principer i våra affärsmodeller. Tillsammans med omställningar av energi-, transport- och produktionsresurser ger det oss möjlighet att bygga ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Corona-krisen har drivit oss att använda digitaliseringen som redskap för att socialisera, konsumera och överleva. Det är också digitaliseringen som kommer hjälpa oss att klara nästa stora och viktiga utvecklingssteg; anpassningen till en ny klimatstyrd verklighet!

Vilka svar ger dagens kris?
Mot bakgrund av de beteendeförändringar som corona-epidemin givit upphov till, kan man som verksamhetsansvarig fundera över hur exempelvis kundrekrytering, försäljning och relationer ska upprätthållas i ett digitaliserat och klimatanpassat affärsliv? Hur pitchar man på distans? Vad krävs för att leverera och kanske personifiera service och support on-line? Vilka förändringar i sälj- och köpbeteenden accepteras av marknaden? Och framför allt; vilka gör det inte? Hur anpassar vi vår affärsmodell till ett samhälle i förändring?

Härvidlag kan dagens kris ge oss, förvisso dyrköpta men viktiga svar och insikter om hur vi kan nå uppsatta mål i ett nytt och annorlunda affärsklimat.

Kartlägg för framgång
Att förändra beteenden innebär utmaningar – både på ett personligt plan och på ett affärsmässigt – när etablerade arbetssätt, yrkesroller och tekniska resurser inte matchar nya krav och behov. Det är för övrigt ett konstaterande som alltså inte enbart gäller under en pandemi utan också präglar hur vi måste anpassa våra verksamheter till nya tuffare hållbarhets- och klimatkrav. Och till en ny teknikdriven ekonomi.

Men att finna lösningar på framtidsfrågor kring affärsmöten, erbjudande, service, tillgänglighet och kunders förändrade beteenden handlar om mer än bara kortsiktig överlevnad. Det handlar om att kartlägga och finna sin plats i en värld där digitalisering och innovationsförmåga utgör verksamhetens viktigaste resurser för att klara klimatmålen.

LÄS OCKSÅ…
I boken NY TEKNOLOGI FÖRÄNDRAR KÖPBETEENDEN I ALLA BRANSCHER… Hög tid att säkra framtida affärer!, tas läsaren med på en inspirerande resa i ett digitaliserat affärslandskap. Boken baseras på intervjuer och samtal med hundratalet ledande företrädare inom näringsliv och forskning och ökar förståelsen hur ny teknik kan komma förändra B2B-kundernas beteenden. Beställ boken kostnadsfritt här.