DET DIGITALA SPRÅNGET V

Att planera, projektera och bygga fastigheter
i ett digitaliserat samhälle.

hand

De närmaste åren kommer byggbranschens aktörer ställas inför en rad nya utmaningar. Digitala lösningar, auto-matisering och artificiell intelligens kommer att förändra arbetet för arkitekter, konstruktörer, byggentreprenörer, underentreprenörer och materialleverantörer.

Med möjligheter att minska miljöpåverkan, byggtider och byggkostnader – och samtidigt skapa förutsättningar för nya mervärden – utgör digitaliseringen troligen det viktigaste förändringsincitamentet sedan ångmaskinen.

Drivkrafter
Med hjälp av bla sensorteknik, 3D-skrivare, AI-assisterade inköp, standarder för handel och affärskommunikation, digital upplevelseteknik mm, förändras byggandets villkor i rask takt. Nya arbetsformer, med bland annat fler projektliknande egenanställningar, ökar kraven på fastighetsägaren att kunna erbjuda flexibla kontorslösningar och utökad service. Digitala redskap och smarta lösningar gör våra hem anpassningsbara oavsett var i livet vi befinner oss. En barnfamiljs behov för att få livet att fungera liknar inte alls behoven hos en äldre som vårdas i hemmet istället för på institution.

Nya utmaningar kräver nya svar
Att planera, projektera och producera fastigheter för morgondagens boende och företagande kräver således insikt om den pågående digitaliseringen och affärsmöjligheterna den erbjuder.

I den femte branschstudien i serien DET DIGITALA SPRÅNGET klarlägger vi vilka vägar digital teknik och digitala innovationer tar i byggbranschen. Vidare hur branschens olika aktörer ser på utvecklingen och dess möjligheter.

Kort om studiens två delar
I del ett redovisar vi vilka trender och utvecklingssteg som just nu etablerar sig i kedjan från planering via byggande till brukandet.

Del två av branschstudien är en kvantitativ undersökning där representanter för olika branschsegment – arkitekter, konstruktörer, fastighetschefer, byggentreprenörer och underentreprenörer – anger vilka områden som har störst sannolikhet att förändras till följd av digitaliseringen. Vidare vilka huvudutmaningar respektive branschsegment måste hantera på grund av den digitala utvecklingen.

För mer information och prisuppgift
kontakta Anders Åkerberg på
0705 – 76 96 96 alternativt på mail;
anders@aakermount.com