Dina digitala framtidsutsikter 2018

Omvärldsspaningar    Trendbevakning    Affärscase    Idéer värda att sprida

Den pågående digitaliseringen leder till fundamentala förändringar i bygg- och fastighetsbranschernas sätt att arbeta. Från planering, projektering och genomförande till förvaltning, brukande och sättet på vilket man gör sina affärer.

Med hjälp av omvärldsbevakning och undersökningar samlar vi in och får värdefulla kunskaper om bygg- och fastighets- branschernas digitala utveckling, i och utanför Sverige. Men framför allt lär vi oss av branschfolk som öppenhjärtligt och insiktsfullt ger oss sin syn om framtiden och vad som behövs för att faktiskt ha en.

Fem omvärldsspaningar: 3.900:-
DIGITALA FRAMTIDSUTSIKTER 2018 utkommer med fem omvärldsspaningar – tre under våren och två i höst. Varje spaning bygger på insamlad fakta, empiriska studier och intervjuer med företrädare från relevanta branschsegment, och presenteras skriftligen. I den utförliga redovisningen presenteras bakgrundsfakta, trender, intervjusvar, exempel, och ev. slutsatser.

 • Kan nollor och ettor verkligen göra sälj-jobbet?
  Spaningsinsats och intervjuer med fokus på de nya säljmetoder som växer fram som en konsekvens av digitaliseringen. Hur ser beställare, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer på säljarens framtid? Finns det utrymme för nya och kanske annorlunda mervärden?

 • Kommer leverantörsledet i kläm när bygghandeln utvecklar sina digitala handelsplatser…
  Hur ser den yrkesinriktade bygghandeln på utmaningarna som följer med ändrade kundbeteenden och nya aktörer? Hur påverkar bygghandelns e-satsningar, leverantörer och tillverkare? Vilka lärdomar kan man dra från andra branscher? Omvärldspaning och intervjuer med affärsutvecklare och byggproffs.

 • Kan byggentreprenörens egen digitalisering bana ny väg till inköparens hjärta?
  Vi söker svar på i vilken utsträckning digital teknik kan eller bör användas för att matcha nya köpbeteenden hos byggbolag och beställare. Omvärldsspaning och intervjuer med fokus på kundrekrytering, försäljning och relationsbyggande.

 • Kommer fastighetsbolagens behov av wow och aha leda till fler lönsamma affärer?
  Redovisning av ett par lyckade och mindre lyckade affärscase som speglar värdet av digital upplevelseteknik. Omvärldsspaning och intervjuer kring frågan om sälj- och köpupplevelser med hjälp av Augmented Reality och Virtual Reality, kan driva försäljning?

 • Kan man ha ett digitalt förhållande med en hantverkare?
  ​ Utvecklingen av digitala redskap för olika
  yrkeskategorier inom bygg- och fastighetssektorerna går snabbt. Men hur ser den enskilde hantverkaren på att ha ett digitalt förhållande med sin material- och/eller tjänsteleverantör? Påverkas affärerna i positiv eller negativ riktning? Intervjuer med ett antal olika hantverkargrupper för att få deras syn på digitala lösningar och om de kan uppfylla önskemål och behov.