MAPPINGKIT: Transformation

Utvärdering

Första etappen av digitaliseringsresan är avklarad. Målet är identifierat och det har därmed blivit dags att bedöma och utvärdera innovationsansträngningarna så här långt. Utvärderar du tillsammans med kolleger eller partners som befinner sig på annan plats? Dela din skärm via Zoom, Skype, Teams, Google Meet eller annan tjänst.

1. Sätt betyg

Bedöm det interna respektive det externa värdet av innovationen genom att betygssätta den med siffrorna 1-10. Beroende på ”sifferbetygen” kommer värdepunkten hamna olika långt ut på Kund- respektive Egenvärdes-axlarna.

Ju längre ut från origo och nollpunkten lösningen hamnar, desto större värde. Och en viktig indikering på i vilken omfattning olika Målgrupper kommer att behöva inkluderas och engageras i utvecklings- och implementeringsresan.

stegett
varegraf

2. Analysera resursbehov

Hur stor är kännedomen om de olika målgruppernas IT-mognad, vilja till förändring och lyhördet för nya affärsmodeller etc? Kan ett högt Kundvärde motivera de resurser som måste till för att implementera en lösning bland kunder där viljan till förändring antas låg? Hur hanteras en innovation med lågt egenvärde hos personal som har låg IT-mognad men där Kundvärdet och viljan till förändring är stort?

Resursmatrisen fyller två viktiga funktioner: Dels göra en initial och troligen subjektiv bedömning av vilka resurser (både personellt och informativt) som behövs för att implementera innovationen. Dels skapa underlag för frågeställningar som ska besvaras av berörda målgrupper.

Fyll i matrisen med ett klick i respektive fält.

matris

3. Fråga och lyssna

En mödosamt utvecklad innovation eller lösning – som förutom att den naturligtvis bygger på en fantastiskt bra idé också borde utmana en hel bransch – kanske visar sig vara en katastrof…

För vad marknaden säger sig behöva, eller vad du tycker att den behöver, är troligen inte alls vad den verkligen kommer att behöva.

Med innovationen som grund och baserad på resultaten i Värdegrafen och Resultatmatrisen formuleras ett antal öppna frågor (inga Ja- eller Nej-frågor).

Formuleringen av frågor är självfallet av stor vikt men inget värda om du inte också sätter ihop en grupp människor som kan leverera insiktsfulla svar och synpunkter. Genom att analysera deltagarnas svar och omsätta svaren i ett testbart scenarie , får du ytterligare kunskap om en digital innovation håller hela vägen till framtiden.

Lycka till!

mazr

Hjälp eller support?

Behöver du hjälp med att formulera frågeställningar? Sätta ihop och resonera med målgrupper? Ta fram ett scenarie och testa? Eller ventilera tankar och ideer? Hör av dig via menyvalen nedan – ett klick räcker!

UPPSTART

• Faktainsamling
• Målgruppsdefinition
• Funktionsinventering
• Processplan

KARTLÄGGNING

• Omvärldsspaning
• Aktuell forskning
• Undersökningar
• Avgränsningar

UTVÄRDERING

• Scenarier
• Målgruppsstudier
• Definition SmartArena™
• Prototyp

VALIDERING

• Testbädd
• Resultat
• Beslut
• PitchBook