AI

ARTIFICIELL INTELLIGENS:
Science fiction eller verklig affärsnytta?

För en del är AI en futuristisk teknikfantasi med liten verklighetsförankring. För andra däremot är artificiell intelligens redan ett faktum och därför en teknologi som måste tas på allvar. Att inte inkludera AI i verksamhetens strategi-arbete är inte bara dåligt för affärerna – det är också att stänga dörren till framtiden.

AKTUELL STUDIE:
Nya intäktsmöjligheter när byggbolagen digitaliserar sina affärer

business-2884023_1280

När vi intervjuade ledande befattningshavare på åtta av landets femtio större byggföretag (storleksklassen under de allra största) identifierades fem områden som leverantörsledet kan nyttja för att skapa nya mervärden. Värden som i sin tur kan ge upphov till ökade intäkter. Studien är nummer fyra i vår serie Det Digitala språnget.

AKTUELL STUDIE:
Kan ettor och nollor verkligen göra sälj-jobbet?

Faktainsamling och intervjuer med fokus på de nya säljmetoder som växer fram som en konsekvens av den tekniska utvecklingen. Hur ser beställare, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer på säljaren och framtiden? Finns det utrymme för nya och annorlunda mervärden? Ingår i Digitala Framtidsutsikter 2018.

AKTUELL STUDIE:
Kommer leverantörsledet i kläm när bygghandeln utvecklar sina digitala handelsplatser?

Hur ser den professionellt inriktade bygghandeln på utmaningarna som följer med ändrade kundbeteenden och nya aktörer? Hur påverkas bygghandelns satsningar på e-affärer, leverantörer och tillverkare? Vem och hur servas hantverkarna när specialfackhandeln lägger ner? En del av svaren levereras i studien som du beställer här:

AKTUELL STUDIE:
Kan byggentreprenörernas digitalisering bana ny väg till inköparens hjärta?

Vi sökte svar på i vilken utsträckning teknologi kan eller bör användas för att matcha nya köpbeteenden hos byggbolag och beställare. Faktainsamling och intervjuer med fokus på kundrekrytering, försäljning och relationsbyggande. Ingår i Digitala Framtidsutsikter 2018.

Nöj dig inte med att bara vinna matchen. Förändra spelet!

I den industriella ekonomin härskar tron på att planerade och integrerade kommunikationsaktiviteter skapar framgång. I den nya ekonomin gäller andra spelregler.

Nya kunder, nån?

Alla säljare vet det. Liksom marknadsförare och reklamfolk: Det har blivit allt svårare att nå, attrahera och rekrytera nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt. Kan en kombination av gamla och nya metoder vara vägen framåt?

Dagens företag ökar sin lönsamhet med digital teknologi. Morgondagens vinnare har digitaliserat sina affärsmodeller.

Med digitala verktyg trimmar företagen sina processer och blir allt mera kostnadseffektiva. Men digitaliseringen av en verksamhet går betydligt djupare och leder till mer genomgripande förändringar, än vad tex e-handel, appar, nyhetsbrev och sociala medier ger intryck av. Vi tittade närmare på de troliga effekterna av ny teknik i några traditionella branscher.

Sex områden i BRF:ernas verksamhet som påverkas mer än andra av den teknologiska utvecklingen

Förändringar i samhällsekonomin, en åldrande befolkning och nya sätt att organisera arbete kommer att resultera i betydande förändringar i bla Bostadsrättsföreningarnas köpbeteendenoch service-behov. Inte ens förutsättningarna för hur affärer och uppdrag initieras och genomförs kommer att vara opåverkade. Vi har intervjuat styrelseledamöter, i tolv av landets bostadsrättsföreningar…

Kan byggbranschens standard för elektronisk handel och kommunikation resultera i nya affärsmöjligheter?

Inom byggsektorn vinner BEAst – Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard – allt mer terräng och ses inte längre som ett digitalt effektiviseringsverktyg för enbart stora bygg- och fastighetsaktörer. Tack vare standardiserade processer, e-handel och ”inbyggd” kvalitetssäkring, kan BEAst också vara ett intressant verktyg för att vinna uppdrag och kundlojalitet.

ÄR LITE ANNORLUNDA, annorlunda nog i den nya ekonomin?

För inte alltför länge sedan snappade jag upp delar av ett samtal i en av gaterna på Malmö Airport. En av mina blivande medpassagerare konstaterade inför sin kollega  ”… ingen läser ju mail och nyhetsbrev längre…, man når ju knappast fram på telefon heller…”

Just nu smids det hemliga planer som kan sätta punkt för ditt företags framgångar.

I Europas största hamn – Rotterdam i Nederländerna – är man i färd med att anpassa sin mycket handfasta och konkreta verksamhet till en ny samhällsekonomi som drivs av den snabba teknologiska utvecklingen. 3D-skrivare, artificiell intelligens, robotar och övergången till kunskap som handelsvara, förändrar inte bara Rotterdam-hamnens affärsmodell. Även din affärsmodell kommer att påverkas…

I den digitala ekonomin är behovet av relationer en högst personlig sak

Kriget om kundernas uppmärksamhet och gunst kräver mer än bara smart teknik och automatiserade tjänster. För att skapa starka, känslomässiga band krävs att kunden har dig på sin personliga ”17-lista”. Vad det är och hur du hamnar där, kan du läsa mera om här:

inbjud11

Den 11:e oktober träffas en mindre grupp studenter vid Malmö Universitet och företagsrepresentanter för att lyssna på föredrag och inbördes diskutera vilken påverkan artificiell intelligens kan komma att få på marknadsföring och försäljning. Vill du vara med?

”Att vara eller inte vara” digital är en ickefråga i den nya ekonomin.

jenga-2558356_1920

Utanförskap till följd av ett företags snabba digitalisering – eller brist på digitalisering – drabbar inte bara ett företags medarbetare. Också dess kunder hamnar ohjälpligt i bakvattnet när nya arbetsmetoder eller affärsmodeller gör entré. AAKERMOUNT kommer under hösten fokusera på konsekvenserna av digitalt utanförskap och var i anpassningen till den nya ekonomin utanförskapet kan uppstå. Läs mer om höstens studietema här:

STUDIER

värda att vänta på…

think

Att planera, projektera och bygga för ett teknologiskt samhälle

Med möjligheter att minska miljöpåverkan och byggtider, sänka byggkostnaderna och samtidigt skapa förutsättningar för nya mervärden, är digitalisering och automation de viktigaste förändringsincitamenten sedan ångmaskinen. Studien publiceras i september men kan beställas redan nu!

Kommer fastighetsbolagens behov av wow och aha leda till fler lönsamma affärer?

Vi redogör för ett par lyckade och mindre lyckade affärscase som speglar värdet
av digital upplevelseteknik. Redovisningen kompletteras med intervjuer kring frågan om sälj- och köpupplevelser med hjälp av Augmented Reality, Virtual Reality och Artificiell Intelligens, kan driva försäljningen. Studien publiceras i månadsskiftet september/oktober men kan beställas redan nu!

Kan man ha ett
DIGITALT FÖRHÅLLANDE
med en hantverkare?

Utvecklingen av digitala redskap för olika yrkeskategorier inom byggsektorn går snabbt. Men hur ser den enskilde hantverkaren på att ha ett digitalt förhållande med sin material- eller tjänsteleverantör? Påverkas affärer och relationer i positiv eller negativ riktning? Studien publiceras i november men kan beställas redan nu.

Medan dina konkurrenter funderar på hur de ska effektivisera sina verksamheter, kan du lägga beslag på deras kunder.

Digitalisering handlar inte om att producera det man alltid gjort, fast snabbare eller billigare. Inte heller handlar digitaliseringen om att erbjuda samma produkter eller tjänster som vanligt, men i digitala kanaler.

Digitaliseringen är motorn i den nya ekonomin där vinnarna har anpassat sina erbjudandenoch sina affärsmetoder till förändrade sälj- och köpbeteenden!

Så medan dina konkurrenter funderar på hur de ska fortsätta göra det dom alltid gjort (och möjligen lite bättre), har vi ett förslag: Bekanta dig med några prototyptestade affärslösningar som kan förändra spelreglerna för hur fastighetsbolag, byggentreprenörer, underentreprenörer och materialleverantörer rekryterar och behåller nya kunder.

För mer info: skicka ett mail till anders@aakermount.com eller ring 0705-76 96 96.