Tomorrow´s way
of doing business

När utmaningarna är stora och framtiden oviss behöver vi hjälp att navigera i ett okänt och komplext affärslandskap.

Vi behöver utforska och identifiera affärsmöjligheterna som samhälls-förändringar, nya beteenden och exponentiell teknikutveckling kan ge oss.
Vi behöver insikt och redskap som hjälper oss att förstå det nya och släppa taget om det välbekanta och trygga.

När utmaningarna är stora och framtiden oviss behöver vi hjälp att navigera i ett okänt och komplext affärslandskap. Vi behöver utforska och identifiera affärsmöjligheterna som samhälls-förändringar, nya beteenden och exponentiell teknikutveckling kan ge oss. Vi behöver insikt och redskap som hjälper oss att förstå det nya och släppa taget om det välbekanta och trygga.

Insikt ger bättre framtidsutsikter.

Alla skapar vi oss bilder av framtiden. De hjälper oss att planera och försöka förstå vilka åtgärder vi behöver vidta för att kunna möta utmaningar, motgångar och framgångar. Att förutspå framtiden hjälper oss därmed att ta välgrundade – och förhoppningsvis riktiga – beslut.

Men värdet av ett beslut och riktigheten i det, är avhängigt vår förmåga att se bortom det osäkra. Genom att föreställa oss olika scenarier och bedöma konsekvenserna av våra beslut och åtgärder, försöker vi skapa bilder av framtiden.

Scenarioplanering är ett systematisk sätt att utveckla och konstruera framtidsbilder. Metoden är väl etablerad och har i takt med att världen blivit alltmer oförutsägbar, ökat i popularitet. Metoden används för att förbereda bl.a. affärsdrivande verksamheter inför möjliga, framtida utvecklingar och händelser.
Till exempel begränsningar i den fria rörligheten för att stävja koldioxidutsläpp, resursbrist till följd av protektionism, väpnade konflikter eller pandemier, förändrade beteenden på grund av tekniksprång, och så vidare.

Genom att skapa olika framtidsbilder, utforska och jämföra dessa, kan beslutsfattare och ledningsgrupper identifiera affärsmöjligheter och förstå konsekvenser av ett beslut eller en åtgärd.

I regi av AAKERMOUNT har scenarioplaneringen sitt fokus på företagens affärsverksamhet och hur den påverkas av samhällsomvandling, beteendeförändringar och teknikutveckling. Arbetet är evidensbaserat och bygger på systematisk användning flera kunskaps, fakta- och utvärderingskällor.

SCENARIOPLANERING.

Kunskap om människors beteenden är hårdvaluta. Resten är bara teknik.

MÅLGRUPPSSTUDIER.

Rådande ekonomiska system bygger på att vi som människor agerar och reagerar rationellt.

Synsättet har stor betydelse för hur vi organiserar verksamheter och hur vi utformar, erbjuder och distribuerar varor och tjänster.

Men människor gör inte alltid det som är bäst för dem. Istället låter de sig styras av invanda beteenden eller av påverkan som inte kräver några större förändringar av vanor eller förhållningssätt. I en tid där behovet av livsstilsförändringar i själva verket handlar om vår planets överlevnad, där tekniksprång kräver nya arbetssätt och utvecklar andra konsumtions-mönster, kan brist på insikt om marknadens acceptans för ett skifte, få förödande konsekvenser.

Det gäller inte minst för affärsdrivande verksamheter vars existensberättigande bygger på en marknads förtroende och konsumtion.

Med start i omvärldsspaningar och hypoteser genomför AAKERMOUNT uppdragsdrivna kvalitativa och kvantitativa undersökningar.  Arbetet sker vanligtvis i nära samarbete med akademi, forskning och sakkunniga och har som mål att reda ut och kartlägga en marknads inställning till ett affärsmässigt krav eller ett önskemål om en förändring.

Bild med tillstånd av Khora A/S. www.khora.com

Nya utmaningar kräver nya svar.

OMVÄRLDSSPANING.

Vi lever i oförutsägbarhetens tid. En tid där global uppvärmning, brist på resurser, exponentiell teknikutveckling och samhällsomvandling är exempel på utmaningar som kräver nya svar.

Att med säkerhet förutse framtiden är dock inte görligt. Men med en omvärldsspaning som underlag är det möjligt att vända ovissheten till en fördel. Genom att identifiera vilka förändringar som är att vänta eller kan antas, och vilka möjligheter dessa kan resultera i, skapas förutsättningar att bestämma hur företagets framtid skall te sig.

SPANING PÅGÅR

Ett nytt, dynamiskt affärslandskap håller på att ta form i Skåne, Själland och tyska Schleswig-Holstein. Det skånska näringslivets plats i en region som av EU konstateras bli Europas mest kunskapsintensiva, skapar därmed förutsättningar för nya affärsmöjligheter mellan skånska, danska och tyska företag. Frågan är bara hur?

Som ett av flera moment i scenarioplaneringen och skapandet av en framtidsbild för den skånsk-dansk-tyska regionen, genomfördes i slutet på 2023 en omvärldsspaning.

Tretton affärssnillen ombads uttala sig om vilka utmaningar regionens företag kan komma att ställas inför. Och vilka möjligheter som kan uppstå i en region med nio miljoner människor, ett innovativt klimat och avsevärt kortade res- och transporttider.

Efter utvärdering och sammanställning ingår spaningsresultatet som underlag i en kartläggning av möjligheterna att utveckla en plattform för gränsöverskridande relationsbyggande.

Projektets konstruktion, mål och mening redovisas i HotSpot Øresund, en Projektbeskrivning som kan beställas kostnadsfritt via ett mail till projektansvarige Anders Åkerberg på e-adress anders@aakermount.com

Viktiga ledtrådar om framtiden.

PUBLIKATIONER.

Med avsikten att fånga upp trender, tendenser och utmaningar i branscher och samhälle spanar vi ständigt ut i omvärlden. Dels för egen kunskapsinhämtning, dels för att kunna lyfta angelägna frågor i tid. Men, också för att kunna förse dig med viktiga ledtrådar om framtiden.

Med avsikten att fånga upp trender, tendenser och utmaningar i branscher och samhälle spanar vi ständigt ut i omvärlden. Dels för egen kunskapsinhämtning, dels för att kunna lyfta angelägna frågor i tid. Men, också för att kunna förse dig med viktiga ledtrådar om framtiden.

Så kan klimatomställning och ny teknik öka publika arenors intäkter.

En vägledande Framtidsstudie om möjligheter och lösningar som kan bidra till publika arenors attraktions- kraft och intäkter.

Så kan klimatomställning och ny teknik öka publika arenors intäkter.

En vägledande Framtidsstudie om möjligheter och lösningar som kan bidra till publika arenors attraktions- kraft och intäkter.

Hållbar affärsutveckling i praktiken.

Framtidsstudie baserad på intervjuer, enkäter och tester. Ger viktiga ledtrådar om företagandets spelregler och affärsmöjligheter i en värld präglad av klimatomställning, teknikutveckling och nya beteenden.

Hållbar affärsutveckling i praktiken.

Framtidsstudie baserad på intervjuer, enkäter och tester. Ger viktiga ledtrådar om företagandets spelregler och affärsmöjligheter i en värld präglad av klimatomställning, teknikutveckling och nya beteenden.

Affärsutsikterna i klimatkrisens, resursbristens och teknikutvecklingens tid.

Magasin på drygt fyrtio sidor om vad som krävs och av vem och hur, för att grön omställning skall bli en möjlighet – inte ett hinder för affärerna.

Affärsutsikterna i klimatkrisens, resursbristens och teknikutvecklingens tid.

Magasin på drygt fyrtio sidor om vad som krävs och av vem och hur, för att grön omställning skall bli en möjlighet – inte ett hinder för affärerna.