Ett förändrat affärslandskap
kräver nya kartor...

När utmaningarna är stora och framtiden oviss behöver vi tänka i nya banor. Vi behöver utforska och identifiera affärsmöjligheterna som samhällsförändringar och nya beteenden kan ge oss. Vi behöver utveckla framtidsscenarier som pekar ut riktningen till morgondagens affärslandskap. Och vi behöver skapa redskap som hjälper oss att förstå det nya och släppa taget om det kända och trygga.

Utforska framtiden tillsammans med oss.

Med omvärldsspaningar, hypoteser och kartläggningar skapar vi förutsättningar för att utveckla olika framtidsscenarier. Scenarierna ger insikt i vad som kan komma att krävas för att ha en plats i framtiden. Vad som är möjligt, vilka förändringar som är nödvändiga och vilka beslut som måste tas.

Men, när mänsklig nyfikenhet och innovationsförmåga sätts i arbete för att identifiera nya affärslösningar, skapas samtidigt behov av att kunna se, ta och känna på dem. Genom att konstruera spekulativa designmodeller ges möjlighet att undersöka, förstå och validera olika scenariers och lösningars potential. 

Publikationer med insikt om framtida utsikter.

Med avsikten att fånga upp tendenser, trender och frågeställningar, spanar vi ständigt på vår omvärld. Dels löpande för egen räkning och för att kunna lyfta viktiga ämnen i tid. Dels på uppdrag av organisationer som vill skaffa sig ett försprång till framtiden.

Våra egna löpande och ej uppdragsdrivna spaningar, bearbetas, utvärderas och publiceras i white-papers eller i magasinet iNITIATIVE. 

Inbjudan till samarbete med generationen som formar morgondagen.

Vi lever i oförutsägbarhetens tid. En tid där klimatkris, resursbrist, samhällsomvandling och teknikutveckling gör det omöjligt att sia nåt om framtiden. Å andra sidan befinner vi oss i en tid som erbjuder fantastiska möjligheter att skapa något nytt och bättre. Förslagsvis tillsammans med den generation människor som står på tur att ta över.

För dig och dem har vi skapat KOLONiN, en plattform där näringsliv och affärsdrivande organisationer i samverkan med akademi och forskning ges möjlighet att tillsammans utforska och utforma lösningar som kan ge oss ett hållbart, mänskligt och tryggt välfärdssamhälle.

SENASTE NYTT!

Klimatomställning och ny teknik ökar den publika arenans intäktsmöjligheter.

Klimatomställning och resursbrist kräver mer än elbilar och återvinning. Kommer vi behöva ändra vår livsstil? 

Affärsutsikterna i klimatkrisens,resursbristens och teknikutvecklingens tid

Människa & Teknik ger dig viktiga ledtrådar om framtiden.

Människa & Teknik är ett återkommande, temabaserat forum där beslutsfattare och aktörer inom samhällsplanering, infrastruktur, bygg & fastighet möter visionärer, forskare och sakkunniga för att ta del av, diskutera och utbyta tankar om affärsmöjligheter kopplade till aktuella samhällsutmaningar. Som startpunkt för Människa & Teknik-möten tillhandahåller AAKERMOUNT faktaunderlag i form av tex undersökningsresultat, rapporter eller omvärldsspaningar.

MÄNNISKA & TEKNIK. ANDRA HALVÅRET 2023

Det här händer...

.. hösten 2023! Tre högaktuella och inspirerande teman som vart och ett genomförs under två eller tre halvdagar. För maximalt utbyte är antalet deltagare begränsat till åtta per tema.

Intresserad och vill veta mer? Stilla nyfikenheten via intresseanmälan.

 

Skåne tar plats i ett nytt Europa

När tåg & motorvägstunneln mellan danska Rødby och tyska Puttgarden står klar om knappt sex år och en Metro knyter tajtare band mellan Malmö och Köopenhamn, skapas en region med nya möjligheter. Två halvdagar, den första 29 september.

Digitala plattformar i affärsmodellen

Hur kan digitala plattformar bidra till ett breddat utbud av erbjudanden och ökad lönsamhet? Två halvdagar, den första 27 oktober. 

Generativ AI i kommunikationsintensiva organisationer

System baserade på generativ artificiell intelligens simulerar eller modellerar text och bilder utifrån informationsdelmängder – vanligtvis hämtade på internet. Som ”partners” kan AI producera sammanfattningar, PM, annonser, manus, presentationer, berättelser, svara på frågor etc.

Med utgångspunkt från genomförda kartläggningar och tester, kommer vi under en halvdag i november – fredagen den 17:e – resonera kring möjligheter, fördelar och risker med generativ AI.

AAKERMOUNT – Box 5036, 200 71 MALMÖ

Bilder och filmsekvenser med tillstånd av Shutterstock om inget annat angives.

Människa & Teknik INTRESSEANMÄLAN

Andra halvårets Människa & Teknik vänder sig till ledande befattningshavare inom samhällsbyggnadssektorn som vill utforska möjligheterna att bygga nya eller anpassa verksamhetens affärsmodeller. Som intresserad får du ta del av ett kortfattat, skriftligt underlag som beskriver det aktuella temat mer ingående och vad du kan förvänta dig.

Jag är intresserad och vill veta mer om:

INTRESSEANMÄLAN:

Hållbar affärsutveckling i praktiken

Min beställning

Pris SEK 945 exkl moms. Faktureras i efterskott. Publikationen skickas med post.