Tomorrow's way of doing business..

Ett förändrat affärslandskap
kräver nya kartor...

När utmaningarna är stora och framtiden oviss behöver vi tänka i nya banor. Vi behöver utforska och identifiera affärsmöjligheterna som samhällsförändringar och nya beteenden kan ge oss. Vi behöver utveckla framtidsscenarier som pekar ut riktningen till morgondagens affärslandskap. Och vi behöver skapa redskap som hjälper oss att förstå det nya och släppa taget om det kända och trygga.

Utforska framtiden tillsammans med oss.

Med omvärldsspaningar, hypoteser och kartläggningar skapar vi förutsättningar för att utveckla olika framtidsscenarier. Scenarierna ger insikt i vad som kan komma att krävas för att ha en plats i framtiden. Vad som är möjligt, vilka förändringar som är nödvändiga och vilka beslut som måste tas.

Men, när mänsklig nyfikenhet och innovationsförmåga sätts i arbete för att identifiera nya affärslösningar, skapas samtidigt behov av att kunna se, ta och känna på dem. Genom att konstruera spekulativa designmodeller ges möjlighet att undersöka, förstå och validera olika scenariers och lösningars potential. 

Publikationer med insikt om framtida utsikter.

Med avsikten att fånga upp tendenser, trender och frågeställningar, spanar vi ständigt på vår omvärld. Dels löpande för egen räkning och för att kunna lyfta viktiga ämnen i tid. Dels på uppdrag av organisationer som vill skaffa sig ett försprång till framtiden.

Våra egna löpande och ej uppdragsdrivna spaningar, bearbetas, utvärderas och publiceras i white-papers eller i magasinet iNITIATIVE. 

Inbjudan till samarbete med generationen som formar morgondagen.

Vi lever i oförutsägbarhetens tid. En tid där klimatkris, resursbrist, samhällsomvandling och teknikutveckling gör det omöjligt att sia nåt om framtiden. Å andra sidan befinner vi oss i en tid som erbjuder fantastiska möjligheter att skapa något nytt och bättre. Förslagsvis tillsammans med den generation människor som står på tur att ta över.

För dig och dem har vi skapat KOLONiN, en plattform där näringsliv och affärsdrivande organisationer i samverkan med akademi och forskning ges möjlighet att tillsammans utforska och utforma lösningar som kan ge oss ett hållbart, mänskligt och tryggt välfärdssamhälle.

SENASTE NYTT!

Generativ AI som stöd i informations- och kommunikationsintensiva organisationer.

Klimatomställning och resursbrist kräver mer än elbilar och återvinning. Kommer vi behöva ändra vår livsstil? 

Undersökningsresultatet kan beställas from 7 juni 2023.

Affärsutsikterna i klimatkrisens,resursbristens och teknikutvecklingens tid

Möt visionärerna, experterna och forskarna för att få ledtrådar om framtiden.

Människa & Teknik är ett forum där beslutsfattare och aktörer inom samhällsplanering, infrastruktur, bygg & fastighetssektorn, kultur, event, akademi, forskning och innovation, möts för att ta del av insikter, utbyta erfarenheter och prata om möjligheterna som kan kopplas till aktuella samhällsutmaningar. 

MÄNNISKA & TEKNIK. ANDRA HALVÅRET 2023

Hur påverkas din verksamhet om och när du tar steget ut i metaverse?

Med start sista fredagen i augusti (och därpå ytterligare en i september, en i oktober och en i november) ställs frågor, ges svar och redovisas möjligheter om hur en framtid där vår fysiska tillvaro smälter samman med den virtuella, kommer att påverka vårt samhälle. 

Som utgångspunkt för diskussioner och resonemang presenteras en kartläggning av tänkbara beteenden och hur dessa kan komma att påverka marknaden. Vidare – återigen mot bakgrund av genomförd kartläggning – vilka förväntningar marknaden kan komma att ställa kring en närvaro i metaverse.

Intresserad och vill veta hur du blir en av åtta deltagare? Hör av dig! Första mötet inträffar den 25 augusti.

25 AUGUSTI

Vad är metaverse och har
det nån framtid?

29 SEPTEMBER

Casestudies. Lyckade och mindre
lyckade etableringar.

27 OKTOBER

Hur förbereder du din
resa till metaverse?

24 NOVEMBER

Metaverse i affärsmodellen.
Hur ser den ut? 

AAKERMOUNT – Box 5036, 200 71 MALMÖ

Bilder och filmsekvenser med tillstånd av Shutterstock om inget annat angives.

Intresseanmälan “Steget ut i Metaverse”

Människa & Teknik, andra halvåret 2023 vänder sig till ledande befattningshavare inom samhälls-byggnadssektorn som vill utforska möjligheterna att bygga nya eller anpassa sina affärsmodeller efter morgondagens gränslösa affärslandskap.