Ett förändrat affärslandskap
kräver nya kartor...

När utmaningarna är stora och framtiden oviss behöver vi tänka i nya banor. Vi behöver utforska och identifiera affärsmöjligheterna som samhällsförändringar och nya beteenden kan ge oss. Vi behöver utveckla framtidsscenarier som pekar ut riktningen till morgondagens affärslandskap. Och vi behöver skapa redskap som hjälper oss att förstå det nya och släppa taget om det kända och trygga.

Utforska framtiden tillsammans med oss.

Med omvärldsspaningar, hypoteser och kartläggningar skapar vi förutsättningar för att utveckla olika framtidsscenarier. Scenarierna ger insikt i vad som kan komma att krävas för att ha en plats i framtiden. Vad som är möjligt, vilka förändringar som är nödvändiga och vilka beslut som måste tas.

Men, när mänsklig nyfikenhet och innovationsförmåga sätts i arbete för att identifiera nya affärslösningar, skapas samtidigt behov av att kunna se, ta och känna på dem. Genom att konstruera spekulativa designmodeller ges möjlighet att undersöka, förstå och validera olika scenariers och lösningars potential. 

Publikationer med insikt om framtida utsikter.

Med avsikten att fånga upp tendenser, trender och frågeställningar, spanar vi kontinuerligt på samhälle och omvärld. Dels löpande för egen räkning och för att kunna lyfta viktiga ämnen i tid. Dels på uppdrag av organisationer som vill skaffa sig ett försprång till framtiden.

Våra löpande och ej uppdragsdrivna spaningar, bearbetas, utvärderas och publiceras i rapporter eller i magasinet  INTIATIVE..

Inbjudan till samarbete med generationen som formar morgondagen.

Vi lever i oförutsägbarhetens tid. En tid där klimatkris, resursbrist, samhällsomvandling och teknikutveckling gör det omöjligt att sia nåt om framtiden. Å andra sidan befinner vi oss i en tid som erbjuder fantastiska möjligheter att skapa något nytt och bättre. Förslagsvis tillsammans med den generation människor som står på tur att ta över.

För dig och dem har vi skapat KOLONiN, en plattform där näringsliv och affärsdrivande organisationer i samverkan med akademi och forskning ges möjlighet att tillsammans utforska och utforma lösningar som kan ge oss ett hållbart, mänskligt och tryggt välfärdssamhälle.

Nya projekt och publikationer

Malmö Opera. Bild: Mona

FRAMTIDSSTUDIE:

Så kan klimatomtällning och ny teknik öka publika arenors intäkter.

I samverkan med Malmö Universitet har AAKERMOUNT kartlagt, identifierat och utvärderat möjligheter och lösningar som kan bidra till publika arenors attraktionskraft och intäkter. Dock utan att kraven på grön omställning åsidosätts. Resultatet finns nu publicerat i en studie som presentera närmare under fliken Publikationer.

Manhattan, New York. Bild: Egen

FRAMTIDSBILDER:

Hållbar affärsutveckling i praktiken

Vilka spelregler gäller för  affärsdrivande verksamheter som vill fortsätta tjäna pengar i en värld präglad av klimatkris, resursbrist och exponentiell teknikutveckling?

Med omvärldsspaningen färdigställd liksom faktainsamling och  hypoteser., återrstår nu enbart svaren. Mer om hur du kan ta del av dem under fliken Aktuella projekt. 

Fehmarn Bält-tunneln. Bild: Sund&Bælt A/S

FRAMTIDSBILDER:

Skånes plats i ett nytt Europa

Med Metron till Köpenhamn och  den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland på plats,  inkluderas Skåne i en region med nio miljoner människor, ett omfattande och innovativt företagande samt ett stort antal universitet, högskolor och forskningscenter.  Men vad kommer den nya tajtare regionen betyda för näringsliv, besöksnäring, kultur och boende? Frågan har vi redan fått delvis besvarad av tretton snillen i Sverige, Danmark och Tyskland. Nu ser vi till att svaren blir fullständiga. Mer om hur  under fliken Aktuella projekt.

Människa & Teknik ger dig viktiga ledtrådar om framtiden.

Människa & Teknik är ett återkommande, temabaserat forum där beslutsfattare och aktörer inom samhällsplanering, infrastruktur, bygg & fastighet möter visionärer, forskare och sakkunniga för att ta del av, diskutera och utbyta tankar om affärsmöjligheter kopplade till aktuella samhällsutmaningar. Som startpunkt för Människa & Teknik-möten tillhandahåller AAKERMOUNT faktaunderlag i form av tex undersökningsresultat, rapporter eller omvärldsspaningar.

MÄNNISKA & TEKNIK. FÖRSTA HALVÅRET 2024

Det här händer våren 2024!

Vid tre tillfällen kommer vi under våren belysa och resonera kring vilka affärsmöjligheter som generativ artificielll intelligens, virtuell verklighet och digitala plattformar erbjuder verksamheter inom bygg och fastighet.

Tre högaktuella ämnen som vart och ett genomförs under en halvdag. För maximalt utbyte är antalet deltagare begränsat till åtta per ämne.

Håll dig informerad om ämnen, dagar och tider via länken nedan.

 

Gränslösa framgångar med virtuella redskap

Virtual Reality, Augmented Reality  och Mixed Reality är visuella redskap som i marknadsföringens, försäljningens och relationsarbetets tjänst förändrar konkurrenssituationer och kundbeteenden. En inspirerande halvdag med många spännande ideer och flera case.

Digitala plattformar i affärsmodellen

Hur bidrar digitala plattformar  till ett breddat utbud av erbjudanden och konkurrensfrämjande tjänster. Var finns pengarna? Spännande affärsidéer varvas med konkreta exempel.

Generativ AI i kommunikationsintensiva organisationer

Som stöd till medarbetare? Eller för att utveckla nya funktioner? Generativ AI gör sig gällande – och oumbärlig – på alla nivåer i företag och organisationer. Risker och möjligheter varvas med den senaste utvecklingen och konkreta exempel.

AAKERMOUNT – Box 5036, 200 71 MALMÖ

Bilder och filmsekvenser med tillstånd av Shutterstock om inget annat angives.

Människa&Teknik, våren 2024 - HÅLL MIG INFORMERAD!

Första halvårets M&T vänder sig till ledande befattningshavare inom bygg- och fastighetssektorerna. Som deltagare kommer du tillsammans med oss, inbjudna forskare och experter utforska innovativa teknologiers möjligheter att boosta din organisations affärer. Givetvis med hänsyn tagen till kravet på grön omställning. Mer information och detaljer kommer framöver.

Ja, håll mig informerad om vårens Människa & Teknik-forum: